Wie kent de scholierensubsidies?Een doorsnee 16-jarige havoscholier, die één keer per week gitaarles heeft en daarnaast voetbalt, kost 470 euro per maand, becijferde het budget­­voor­­lichting­­instituut Nibud. Niet voor alle gezinnen is dat makkelijk op te brengen.
Een doorsnee 16-jarige havoscholier, die één keer per week gitaarles heeft en daarnaast voetbalt, kost 470 euro per maand, becijferde het budget­voor­lichting­instituut Nibud. Niet voor alle gezinnen is dat makkelijk op te brengen.

Wie kent de scholierensubsidies?Het Nibud nam in zijn berekening van 470 euro per maand alle kosten mee die een 16-jarige maakt: van schoolkosten en kleding tot zakgeld, stroom- en waterverbruik. Voor gezinnen met een smalle beurs zijn die kosten vaak moeilijk op te brengen. Wat veel ouders niet weten, is dat ze eerder dan ze denken in aanmerking komen voor subsidieregelingen.

Schoolboeken

De nieuwe subsidieregeling voor schoolboeken scheelt al flink in de portemonnee. De Sociale Verzekeringsbank maakt voor het eind van dit jaar 308 euro over aan ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. Volgend jaar gaat dat geld naar de scholen en worden de boeken gratis verstrekt.

Tegemoetkoming

Ouders van kinderen jonger dan 17 jaar kunnen ook een steuntje in de rug krijgen op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten. De tegemoetkoming kan aangevraagd worden bij Informatie Beheer Groep (IBG) en varieert van 286 tot 996 euro, afhankelijk van het schooltype. Gezinnen met een belastbaar jaarinkomen lager dan 31.773 euro hebben recht op een maximale vergoeding. Bij ouders die meer verdienen, ligt het bedrag lager. De regeling geldt voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, met uitzondering van het voortgezet speciaal onderwijs.

Bijvoorbeeld: de maximale vergoeding voor een vwo-scholier in de onderbouw is 286,41 euro. Gezinnen met een inkomen van bijvoorbeeld 32.173 zitten 400 euro boven de inkomensgrens, maar na aftrek van 30 procent van het meerinkomen (120 euro), krijgen zij een tegemoetkoming van 166,41 euro.

Ouderbijdrage

Voor de vrijwillige ouderbijdrage, die scholen zelf of in overleg met de ouders vaststellen voor activiteiten buiten het gewone lesprogramma, zijn er weer andere subsidieregelingen. Veel scholen komen minder welgestelde ouders tegemoet met een kortings- of kwijtscheldings­regeling. Ook kan het zinvol zijn aan te kloppen bij de sociale dienst van de gemeente, die vaak speciale vergoedingen verstrekt voor schoolkosten als een schoolreisje, een fiets of leermiddelen. (BN/De Stem/KN)

www.nibud.nl
www.ib-groep.nl