Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief algemeenVan 9 tot en met 13 november 2015 vindt voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solida­ri­teit voor de vorm­geving van goed onderwijs? Van 9 tot en met 13 november 2015 vindt voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solida­ri­teit voor de vorm­geving van goed onderwijs?

11 November – Sint Maarten

Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief algemeen Deze week (week 38) ontvangen alle (mede-)katholieke scholen in het primair en voortgezet onderwijs les­sug­ges­ties rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat solidariteit is. Zijn naamdag wordt op 11 november gevierd.

Estafette en regionale bijeenkomsten

Dit jaar verwacht de Neder­landse Katholieke Schoolraad (NKSR) op basis van een enquête dat heel wat scholen actief zullen meedoen. Deze scholen worden zoveel mogelijk in beeld gebracht in een digitale estafette. Op een viertal scholen zullen ook regionale bijeenkomsten georganiseerd worden rond het thema.

Doelstelling

De Week van het Katholiek Onderwijs beoogt de bezieling, het eigenaar­schap en het zelfbewustzijn van mensen in het katholiek onderwijs te onder­steunen, stimu­leren en bevorderen.

Lesbrieven

Ter ondersteuning zijn een aantal lesbrieven samengesteld die o.a. bij Bisdom Haarlem-Amsterdam kunnen worden gedownload.

Leden van de NKSR

De leden van de NKSR zijn:

  • AOb/Sint Bonaventura
  • Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
  • KVSC, Schoolleiders Christelijk Onderwijs
  • CNV Onderwijs
  • Thomas van Aquino, katholieke groepering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding
  • VKLO, Vereniging Katholieke Lerarenopleiding
  • NKO, Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs
  • VDLG, Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst
  • Nederlandse Bisschoppenconferentie