For your marriageDe Amerikaanse bis­schop­pen kon­digen de lan­cering aan van een natio­naal actie­plan voor de ver­dedi­ging van het huwe­lijk. Daarbij zal er aandacht zijn voor zowel de sociale, wettelijke als juridische aspecten van het huwelijk.
De Amerikaanse bisschoppen kondigen de lancering aan van een nationaal actieplan voor de verdediging van het huwelijk. Daarbij zal er aandacht zijn voor zowel de sociale, wettelijke als juridische aspecten van het huwelijk.

For your marriage Ter voorbereiding is een ad-hoc­com­missie opgericht, met steun van kardi­naal Francis George, aarts­bisschop van Chicago en huidig voor­zitter van de Ameri­kaanse bis­schoppen. “Onze belang­rijkste doel­stel­ling”, aldus voorzitter mgr. Joseph Kurtz, “is de schoon­heid van de huwelijks­roeping te doen ontdekken. 23 procent van de katholieke huwelijken worden verbroken. Daarvan blijft 12 procent gescheiden, 11 procent huwt opnieuw of gaat met een partner samenleven. Als huwelijken mislukken, benutten katholieken niet altijd het aanbod van de katholieke Kerk, ook al is dat omvangrijk.” Het nationaal actieplan wil die initiatieven ook beter bekendmaken en gehuwden beter onder­steunen bij hun streven naar geluk en heiligheid. (Kerknet)