Voorlichting seksuele diversiteitHet ziet ernaar uit dat leer­lingen in het pri­mair onder­wijs en in de onder­bouw van het voort­gezet onder­wijs vanaf december gecon­fron­teerd worden met verplichte voorlichting over homo- en trans­seksua­li­teit. Demissio­nair minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) heeft daartoe de kern­doelen aangepast. Het ziet ernaar uit dat leerlingen in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs vanaf december geconfronteerd worden met verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit. Demissionair minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) heeft daartoe de kerndoelen aangepast.

Voorlichting seksuele diversiteitDe minister was aanvankelijk tegen de verplichte voorlichting over seksuele diversiteit, zoals het lespakket officieel wordt genoemd. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft ze de kerndoelen nu toch aangepast, waardoor het een verplicht onderdeel wordt van het onderwijs op alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Onder seksuele diversiteit, aldus de nota, vallen zij die lesbisch, homoseksueel, biseksueel en/of transgender zijn, eenvoudigweg lhbt-jongeren genoemd.

Gewijzigde kerndoelen

Katholiekgezin.nl pakte de kerndoelen er even bij. Daar waar voorheen geen enkele verwijzing naar seksualiteit – in welke vorm dan ook – in de kerndoelen werd vermeld, duikt de verwijzing nu ineens op in de kerndoelen die spreken over ‘geestelijke stromingen’ en over ‘cultuur en levens­beschouwing’. Een uiterst merkwaardige en tendentieuze koppeling.

Primair Onderwijs

Voor het Primair Onderwijs is in de sectie ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ kerndoel 38 aangepast.

Er stond:

“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.”

  is veranderd in:

“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”

Onderbouw van het Voortgezet Onderwijs

Voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs is in de sectie ‘Mens en maatschappij’ kerndoel 43 aangepast.

Er stond:

“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.”

  is veranderd in:

“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levens­beschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”

Waarom zo jong?

De Raad van State is kritisch over de verplichte voorlichting en vraagt zich af waarom de lessen niet in de hogere klassen van de middelbare scholen worden gegeven. Juist daar speelt seksuele geaardheid vaker een rol bij conflicten en pesten dan in eerdere jaren. Bovendien vraagt het hoogste adviesorgaan zich af of het wel eerlijk is om specifiek aandacht te besteden aan seksualiteit. Het zou de indruk geven dat voor andere vormen van discriminatie geen bijzondere aandacht nodig is.

Een van de grote aanjagers van de verplichte voorlichting, de homo­belangen­organisatie het COC Nederland, zegt dat homo- en transseksuele leerlingen vaak worden gepest. De verplichte voorlichting moet volgens hen niet alleen zorgen voor begrip maar ook voor acceptatie.

Eigen identiteit

Hoe scholen die niet discrimineren, maar vanuit hun levens­overtuiging homoseksualiteit niet kunnen en willen accepteren, met de verplichte voorlichting moeten omgaan, is nog niet helemaal duidelijk. Wel staat in de uitgebreide toelichting op de gewijzigde kerndoelen het volgende:

“… Ten tweede is het van belang dat scholen de kerndoelen op schoolniveau naar eigen inzicht onderwijs­kundig én inhoudelijk kunnen invullen, passend bij de eigen professionele en identiteits­gerelateerde keuzes en de school­specifieke visie en context. De in dit besluit opgenomen wijziging van de betreffende kerndoelen biedt die ruimte: scholen kunnen de aangepaste kerndoelen naar eigen inzicht concreet uitwerken, bijvoorbeeld in vakken, in projecten of als specifieke voorlichtings­activiteit (via docenten, deskundigen of iemand die zelf homoseksueel is). Voor de inhoudelijke invulling van de kerndoelen op schoolniveau zijn de nodige leermiddelen beschikbaar om scholen en leraren daarbij te ondersteunen.”

Wees alert

Als in december de lessen van start gaan en kinderen al op de lagere school van overheidswege verplicht geconfronteerd worden met seksualiteit en diversiteit van seksualiteit, dan moeten ouders die hun kinderen binnen hun eigen levens­beschouwing willen opvoeden, zeer alert zijn op welke richting de school kiest.

Documentatie