Voorlichting seksuele diversiteit verplicht op scholenVoorlichting over ‘seksuele diversi­teit’ wordt verplicht gesteld op alle Neder­landse basis- en middel­bare scholen. Een com­men­taar in Katholiek Nieuwsblad stelt dat dit in feite een verdere ingreep is in het privéleven en in het bijzonder onderwijs. Voorlichting over 'seksuele diversiteit' wordt verplicht gesteld op alle Nederlandse basis- en middelbare scholen. Een commentaar in Katholiek Nieuwsblad stelt dat dit in feite een verdere ingreep is in het privéleven en in het bijzonder onderwijs.

Voorlichting seksuele diversiteit verplicht op scholenDe ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd om de kerndoelen voor primair- en voortgezet onderwijs aan te passen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit.

Onder 'diversiteit' vallen onder meer homoseksualiteit, biseksualiteit en het veranderen van geslacht. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. Naar verwachting zal het voorstel in april aan de Eerste en Tweede Kamer worden gezonden. Het streven is om het besluit per 1 augustus 2012 in werking te laten treden.

Overstag

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, met uitzondering van de drie christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP, hadden minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) al twee jaar geleden gevraagd om voorlichting over homoseksualiteit op te nemen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Van Bijsterveldt (Onderwijs, Emancipatie) weigerde tot voor kort de wens van de Kamer uit te voeren maar is nu overstag.

Eigen accenten

Scholen mogen er zelf vorm aan geven en eigen accenten leggen, beklemtoonde Van Bijsterveldt. Die nadruk op vrijheid zit het COC, die voor dit wetsvoorstel heeft gepleit, enorm dwars. Het "is overbodig en onevenwichtig, want scholen hebben net zo goed de wettelijke plicht om een respectvol klimaat te creëren waarin LHBT’s veilig zichzelf kunnen zijn", zegt COC-voorzitter Bergkamp. "Vrijheid bij het invullen van de lesstof geldt voor alle verplichte lesstof. Er is geen reden om dat juist in bij voorlichting over homoseksualiteit zo te benadrukken."
 
Dat het COC veel verder wil gaan, blijkt wel uit de oproep van Bergkamp aan het kabinet, om de verantwoordelijkheid van scholen voor de veiligheid van LHBT’s in de regeling expliciet te benadrukken. Verder wil de belangenorganisatie dat expliciet wordt aangegeven dat ook het creëren van tolerantie en acceptatie van transgenders tot de doelstellingen behoort.

Gekoppeld aan godsdienst

Het commentaar in Katholiek Nieuwsblad wijst erop dat het wetsvoorstel opvallend genoeg de voorlichting nadrukkelijk verbindt met godsdienst. In het kerndoel wordt beschreven dat “leerlingen hoofdzaken leren over geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit”.

Discriminatie

Het commentaar eindigt met de conclusie dat “de overheid die neutraal zou moeten zijn, onder druk van lobbygroepen haar burgers steeds meer lijkt voor te schrijven hoe die moeten denken. Ieder die zich tegen de opgelegde normen verzet, wordt onder druk gezet om zijn visie op te geven. Dat de politiek-correcte meerderheid – met het wapen van de discriminatie – zelf minderheden discrimineert, wil er kennelijk niet in. Christenen dienen zich te houden aan tijdgebonden democratisch tot stand gekomen wetten, alsof die een hogere waarde bezitten dan hun door eeuwen beproefde waarden. Resultaat: wel seksuele, maar geen levensbeschouwelijke diversiteit.”

Lees het volledige commentaar hier