Verenigde NatiesDe Verenigde Naties heeft op­nieuw be­ves­tigd dat het natuur­lijke gezin de funda­men­tele een­heid is van de samen­leving. De Mensen­rechten­raad nam eind juni een resolutie aan over de “bescherming van het gezin”, waarbij geen wijzi­ging is aan­ge­bracht in de definitie van het gezin. De Verenigde Naties heeft opnieuw bevestigd dat het natuurlijke gezin de fundamentele eenheid is van de samenleving. De Mensenrechtenraad nam eind juni een resolutie aan over de “bescherming van het gezin”, waarbij geen wijziging is aangebracht in de definitie van het gezin.

Verenigde NatiesDe resolutie erkent het belang van het gezin voor de samenleving en voor individuen, en stelt dat landen het gezin moeten versterken en beschermen. De gebruikte bewoordingen in de resolutie weerspiegelen die van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens over het gezin als de “natuurlijke en fundamentele eenheid van de maatschappij”. Ook stelt de resolutie dat het gezin de “natuurlijke omgeving” is voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Eén model

De resolutie viel niet goed bij enkele van de landen die lid zijn van de Mensenrechtenraad en waar samenwonende individuen van hetzelfde geslacht gelijke rechten hebben als gehuwde paren, of waar personen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen. Zo verwierpen sommige landen, onder wie de Verenigde Staten, de definitie van het “natuurlijke gezin”. Zij beweerden dat de resolutie een bedreiging vormt voor de rechten van personen in gezinnen en dat het probeert een enkel model van het gezin op te leggen. Bovendien zou de resolutie in hun ogen de basis kunnen vormen voor verzet tegen LGBT-rechten volgens het internationaal recht.

Maar de resolutie stuurt niet aan op ingrijpende actie, het vraagt alleen aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten een rapport voor te bereiden over de status van het gezin en verzoekt de Mensenrechtenraad een ‘paneldiscussie’ te houden over dit onderwerp bij de volgende zitting in september. De resolutie verklaart ook niet uitdrukkelijk dat het huwelijk alleen kan bestaan uit een man en een vrouw.

Tegenwerking

LGBT-groepen (Lesbisch, Gay, Biseksueel en Transseksueel) en hun aanhangers in de Mensenrechtenraad hebben vooraf ervoor gevochten dat de resolutie over het gezin niet zou worden besproken. Al ruim een jaar was de resolutie in voorbereiding, maar pas nu werd hij ingebracht.

Er was sprake van een amendement vanuit LGBT-hoek als laatste wanhopige poging om in de tekst de kwalificatie van “diverse vormen van het gezin” op te nemen. Een tegen-amandement lag klaar om juist de specifieke tekst op te nemen dat het gezin een “eenheid is tussen een man en een vrouw”. Maar omdat het amendement voor de zinsnede “diverse vormen van gezin” het niet haalde, werd het tegen-amandement niet ingediend. Daarmee blijft de al lang bestaande definitie van het gezin, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bewaard.

Stemming

Het Verenigd Koninkrijk verzocht om een stemming over de resolutie, die anders onder consensus zou zijn afgetikt, en zei expliciet dat mensen van hetzelfde geslacht die samenwonen met kinderen ook als gezin moeten worden gezien. De resolutie werd aangenomen met 26 stemmen voor, 14 tegen en 6 onthoudingen. Het werd begroet door een daverend applaus.

Voor en tegen

De 71 lidstaten van de VN Mensenrechtenraad die voor de resolutie stemden vonden dit het juiste moment voor een resolutie over de ‘bescherming van het gezin’ vanwege de 20ste verjaardag van het Internationaal Jaar van het Gezin. Binnen de Mensenrechtenraad was nog niet eerder een resolutie aangenomen over het gezin.

Diverse lidstaten die tegen stemden, brachten naar voren dat de definitie van het gezin “niet kan worden gedefinieerd of beperkt tot een enkel model”. Ook de Amerikaanse vertegenwoordiger zei dat er tegenwoordig talloze gezinsstructuren zijn.

Alle landen van de Groep van Afrikaanse landen stemden voor de resolutie. Geen enkel Europees land met een zetel in de Mensenrechtenraad heeft voor gestemd.

Discussie

Een plenaire discussie over de bescherming van het gezin zal tijdens de volgende zitting van de Mensenrechtenraad in september worden gehouden als gevolg van de resolutie.