ChristenUnieMijn lidmaatschap van de Christen Unie en mijn stem op deze partij is allereerst een politieke verbintenis. Verder sta ik open om als Rooms Katholiek mee te werken aan ontwikkelingen die in de partij gaande zijn.

Spontaan enthousiasme

ChristenUnie Mijn lidmaatschap van de ChristenUnie en mijn stem op deze partij is allereerst een politieke verbintenis. Verder sta ik open om als Rooms Katholiek mee te werken aan ontwikkelingen die in de partij gaande zijn.

Naar mijn mening is de partij een verassend goed medicijn tegen het morele en religieuze kwaad dat in onze niet-christelijke, wellicht ook steeds meer anti-christelijke samenleving aanwezig is. Eenvoudiger gezegd: met de ChristenUnie komt met woord en daad God terug in de politiek en maatschappij, zo is mij de laatste tijd steeds meer opgevallen.

Hindernissen voor katholieken

Allereerst de moeilijkheden voor katholieken met betrekking tot de ChristenUnie.

In de statuten is opgenomen de Uniefundering (art 3) dat verwijst naar drie belijdenisgeschriften van de reformatie. Deze geschriften zijn behoorlijk anti-katholiek, bijvoorbeeld inzake de H. Eucharistie en Paus.

Tijdens een bijeenkomst op het partijbureau begin dit jaar benadrukte ChristenUnie Senator Kuijper nog eens dat de partij door en door protestants is. Voor veel Christenen en achterban van de partij hebben deze geschriften nog steeds betekenis. De partij is genoodzaakt daar rekening mee houden.

Uitnodiging voor katholieken

Er is een tweede belijdenis binnen de partij die onverenigbaar is met de belijdenissen volgens de reformatorische geschriften. Over het lidmaatschap zegt de ChristenUnie dat ze: kiest uit overtuiging en met dankbaarheid voor een politieke samenwerking met christenen uit verschillende kerken en gemeenten. Deze samenwerking en deze overtuiging bindt ons samen om politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen." en "aan leden wordt geen instemming gevraagd met de reformatorische belijdenisgeschriften, alleen met de politieke overtuiging die voortkomt uit dit gedachtegoed."
(De ChristenUnie omschrijft de binding hieraan veel losser dan de SGP).

Arnout Kempen tijdens zijn diakenwijding in september 2008
Arnout van Kempen tijdens zijn diakenwijding in september 2008

In zijn boek "Ben ik nou gek?"doet kamerlid en nummer twee op de kieslijst van de Christenunie Joël Voordewind een oproep aan zijn partij haar grondslag (Uniefundering) aan te passen aan evangelische christenen en rooms-katholieken die moeite hebben met de drie geschriften. Hij wil ze uit die grondslag verwijdert zien. "We zijn een unie van Christenen, geen unie van protestanten. Ik vind dat katholieken als volwaardig partijlid moeten kunnen functioneren. Er zijn al enkele bestuursfuncties, lokaal en landelijk."

Op de kieslijst staan in ieder geval twee rooms-katholieken: op nummer 15 diaken Arnout van Kempen (accountant) en op plaats 25 drs Remco van Mulligen.

De ChristenUnie heeft enkele jaren een katholieke klankbordgroep gehad. En mei jongstleden heeft het partijcongres de volgende motie met overgrote meerderheid aangenomen: “Rooms-katholieken die kunnen instemmen met beginselen en standpunten van de ChristenUnie, van harte welkom zijn als partijlid. Dat rooms-katholieke en protestantse partijleden in alle opzichten op gelijke voet staan, en de partij actief mogen dienen in politieke functies.”

Ontwikkelingen in de partij

Over de ontwikkelingen van de ChristenUnie van de afgelopen jaren zegt Arnout van Kempen, is de praktijk heel wat gunstiger met betrekking tot Eucharistie en de Paus. Bij de Hostie-rel in den Bosch van twee jaar geleden, toen niet-katholieken om te protesteren te communie wilden gaan, reageerde de politiek vanuit de GPV en de ChristenUnie. Verder bestudeert De ChristenUnie het compendium van de sociale leer van de Rooms Katholieke kerk en encyclieken. Ze zeggen: “dit klopt”. Ze zijn de schatten van de kerk aan het ontdekken. De afgelopen tien jaar zijn ze veel opener geworden.

Resteert mij ter onderscheiding van het CDA te zeggen dat deze partij veel en veel te vaag is over geloof en moraal.

Christus

Behalve een verwijzing naar reformatorische geschriften is toch vooral aandacht in statuten, kernprogramma en verkiezingsprogramma voor de christelijke identiteit en wil men het Woord van God als uitgangspunt nemen voor het politiek handelen. De ChristenUnie staat open voor alle bijbelgetrouwe christenen.

ChristenUnieleden

Partijleider Arie Slob komt in zijn boek, maar ook in de media authentiek voor zijn christen-zijn uit. Ook komt hij over als besluitvaardig (lente akkoord was zijn initiatief) en respectvol naar andere politici.

Ook bij een verkiezingsbijeenkomst hing een open en ontspannen sfeer. Er was gebed. Een bijbelwoord. Inspirerende muziek. Bemoedigende woorden.

Verkiezingsprogramma (en kernprogramma)

Er rijst de vraag hoe al die christelijke uitgangspunten zich in concreet voorgenomen beleid vertalen.

 1. Christelijk geloof

  Ook in het verkiezingsprogramma aandacht voor het geloof. "De ChristenUnie kiest voor politiek vanuit christelijke overtuiging. Het evangelie roept ons op om dingen anders te doen, en laat tegelijk zien dat er hoop is voor de toekomst. Want de aarde is van God. Hij heeft mededogen met de wereld en vraagt ons om in navolging van Jezus Christus onze naaste lief te hebben als onszelf."

 2. Gezin

  Het huwelijk is een publieke verbintenis tussen een man en een vrouw en is als zodanig een goddelijke instelling vanaf de schepping. Het is niet juist dat niet-huwelijkse relaties rechtens een gelijke positie krijgen als het huwelijk, omdat dit afbreuk doet aan de unieke waarde van het huwelijk.

  Idealiter groeit een kind op bij de eigen vader en moeder. Maar dat kan niet altijd, want we leven in een gebroken wereld. Daarom heeft de ChristenUnie ook oog voor eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen, omdat zij vaak in een meer kwetsbare positie verkeren. Kinderen die opgroeien in een gebroken gezinssituatie of een eenoudergezin lopen een groter risico op psychosociale of maatschappelijke problemen. Voor deze gezinnen is een sterk sociaal netwerk en beschikbaarheid van laagdrempelige hulpverlening van groot belang.

  De ChristenUnie is voor maximale keuzevrijheid voor gezinnen. Daarom gaat de kinderbijslag en het kindgebonden budget omhoog. Wij herstellen de overdraagbare heffingskorting voor ouders die ervoor kiezen om de zorg voor hun jonge kinderen voor eigen rekening te nemen en handhaven de ouderschapsverlofkorting. De kinderopvangtoeslag gaat omlaag. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.

 3. Moraal, leven naar God’s geboden

  De waarde van het menselijk leven hangt niet af van prestaties, gezondheid, leeftijd, handicap, geluk of gewenstheid. Mensen in een kwetsbare positie hebben bescherming nodig. Bescherm het leven van het ontstaan tot aan het eind. De wetgeving van abortus en euthanasie is geen antwoord op de hulpvraag die daarachter ligt. Bij een sterfbed zijn palliatieve zorg en geestelijke bijstand meer gewenst dan doorgaan met behandelen. Bied hulp aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn.

  Wijzigingen op de woningmarkt moeten behoedzaam worden doorgevoerd, zodat iedereen zich goed op de nieuwe situatie kan voorbereiden.

  De overheid voert een duidelijk en doeltreffend beleid tot handhaving en bevordering van de eerbaarheid en goede zeden in de openbare samenleving. Zo worden prostitutie en pornografie als in strijd met bijbelse normen en menselijke waardigheid bestreden.

  De zondag is een rustmoment voor mens en samenleving en dient als zodanig beschermd en gerespecteerd te worden.

  In Landbouw en visserij behoort aandacht te zijn voor de erkenning van het dier als schepsel van God met eigen waarde. Dit houdt onder meer in dat het dier niet louter als biologisch materiaal of als slechts een productiefactor mag worden gezien.

 4. Overige thema’s en overige politieke partijen

  Over het thema “Arbeidsmarkt” bij de ChristenUnie ben ik nog niet helemaal uitgedacht: “Via flexibele werktijdenregeling bijvoorbeeld kunnen werknemers in goede tijden extra werken en extra inkomen sparen, dat in slechtere tijden kan worden ingezet. Door in zware tijden tijdelijk loon in te leveren, kunnen banen behouden blijven.” Dit lijkt mij op het eerste gezicht erg moeilijk uitvoerbaar. En: “maak tijdelijke contracten voor jongeren oplopend in duur.” Duurt het dan niet juist nog langer voordat ze een vaste aanstelling hebben?

Door alle thema's heen haal ik nog twee centrale gedachten op:

 • Verminder de regeldruk en vertrouw mensen. Leg verantwoordelijkheden bij de mensen zelf: ouders voor kinderen, verantwoordelijkheden in de zorg bij zorgverleners, in het onderwijs bij leerkrachten en in de zakenwereld bij de ondernemers.
 • Een tweede gedachte: zorg voor een beheersbare schuld, zowel bij overheid als bij jongeren, als bij huizenbezitters.

Ik wil overigens niet onvermeld laten dat het christen en democratische gedachtegoed ook uitgedragen wordt naar het buitenland en ten aanzien van Europa. Vind ik ook geruststellend!
Verder zie ik geen onderwerpen die buitenproportionele of onrealistische aandacht krijgen. Maar er zal hier en daar wel kritiek zijn of een andere persoonlijke voorkeur. En misschien doet D66 het wel beter op onder wijs. En Groen Links is misschien beter voor de natuur. En de Partij voor de Dieren is vast beter voor de dieren.

Maar ik kies boven alles voor Christelijk geloof en moraal. Daarmee lijkt de meest noodzakelijke politiek bijdrage op dit moment geleverd.