Verkiezingsprogramma ChristenUnieHet verkiezings­pro­gram­ma van de Christen­Unie is vrijdag 14 oktober 2016 gepu­bli­ceerd. Het bevat veel aandachts­punten die het Katholieke Gezin zeker zullen aanspreken: meer geld voor onderwijs, kinder­bijslag en kind­ge­bonden budget en steun voor eenver­dieners, starters en gezinnen. Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is vrijdag 14 oktober 2016 gepubliceerd. Het bevat veel aandachtspunten die het Katholieke Gezin zeker zullen aanspreken: meer geld voor onderwijs, kinderbijslag en kindgebonden budget en steun voor eenverdieners, starters en gezinnen.

Maar het programma van de ChristenUnie voorziet ook in het opnemen van relatietherapie in het basispakket. Op dit moment helpt de overheid bij echtscheiding doordat bepaalde kosten aftrekbaar zijn van de belastingen. Zowel voor de betrokkenen als voor de gehele samenleving kan relatietherapie in veel gevallen een veel wenselijker oplossing bieden, maar de kosten komen voor rekening van het echtpaar.

Nadruk op vrijheid, zorg en de toekomst

In het verkiezings­programma ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’ formuleert de ChristenUnie als drie belangrijkste aandachtspunten investeren in de toekomst van onze kinderen, zorgen dat iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid.
 
Verkiezingsprogramma ChristenUnieIn het oog springende voorstellen zijn de herinvoering van de basisbeurs voor alle studenten, extra geld voor het beroeps­onderwijs, kinderbijslag en kindgebonden budget; uitbreiding van het bevallings-, vaderschaps- en (mantel)zorgverlof; een belasting­stelsel, met twee schijven, waardoor eenverdieners, starters en gezinnen er op vooruit gaan; een hervorming van het pensioenstelsel waarmee de koopkracht voor gepensioneerden op orde blijft; een activerend integratie­programma voor nieuwkomers en een maatschappelijke dienstplicht.
 
De ChristenUnie komt in haar verkiezings­programma met samenbindende en realistische voorstellen om de steeds zichtbaarder wordende kloven in de samenleving te overbruggen. Gert-Jan Segers: "Deze verkiezingen gaan voor mij over twee dingen: het verkleinen van verschillen en het vergroten van vrijheid. De vrijheid om te geloven, de vrijheid van onderwijs en de keuzevrijheid voor gezinnen.”
 

Toekomst

In het belang van de toekomst doet de ChristenUnie voorstellen voor goed en toegankelijk onderwijs. Behalve in de basisbeurs investeert de ChristenUnie € 1 miljard in onderzoek, leraren, een leven lang leren, beter beroeps­onderwijs en scholen in de krimpregio’s, zodat overal in Nederland een goed en divers scholenaanbod is.
 
De regio is belangrijk voor de ChristenUnie. Daarom komt de partij met een investeringsprogramma voor de economie, werkgelegenheid en infra­structuur in de regio.
 
Volgens de ChristenUnie is haar verkiezings­programma haar meest duurzame programma ooit. De partij stelt als doel voor Nederland om ‘binnen één generatie’ over te gaan naar een volledig duurzame energie­voorziening, waardoor de gaskraan in Groningen uiteindelijk helemaal kan worden dichtgedraaid. Wat de ChristenUnie betreft komen er strengere productie-eisen zodat recyclebaar materiaal de norm wordt. De ChristenUnie wil een uitbreiding van het statiegeld.
 

Zorg voor iedereen

Voor de ChristenUnie staat de beschermwaardigheid van het leven voorop, van het prille begin tot aan het eind. Ieder kind is welkom. De ChristenUnie wil de wekengrens voor het afbreken van een zwangerschap om te beginnen zo snel mogelijk omlaag brengen.
 
De ChristenUnie wil investeren in aandacht voor ouderen en voorkomen dat zij zich eenzaam moeten voelen. De partij vindt dat euthanasie of hulp bij zelfdoding niet het goede antwoord is op de groeiende eenzaamheid onder ouderen.
 
Op het thema zorg stelt de ChristenUnie verder voor het eigen risico stevig te verlagen. De eigen bijdragen in de zorg worden gecompenseerd voor mensen die te maken hebben met een stapeling van zorgkosten, zodat onder meer chronisch zieken en gehandicapten worden ontzien.
 
Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen door een verlaging van de lasten op arbeid en door de doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor kleinere bedrijven te beperken tot 1 jaar. Ook voor ZZP’ers wil de ChristenUnie een goed vangnet in geval van arbeidsongeschiktheid.
 

Vrijheid

Vrijheid is voor de ChristenUnie een centraal thema bij de komende verkiezingen. De ChristenUnie zet zich in voor mensen die om hun geloofsovertuiging worden vervolgd en staat pal voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten in heel Nederland kunnen kiezen voor scholen met een sterke identiteit. Scholen zijn niet van de overheid, maar van de samenleving. Volgens de ChristenUnie moeten alle scholen daarom ‘bijzonder’ worden.
 
In een instabiele wereld is de ChristenUnie de enige partij die wil investeren in zowel defensie als ontwikkelingssamenwerking. Defensie krijgt er € 2 miljard bij, ontwikkelingssamenwerking € 1 miljard. De ChristenUnie maakt ruimte voor ten minste 1000 extra wijkagenten en extra capaciteit voor de recherche.
 
Zowel voor nieuwkomers als voor de samenleving is het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk geactiveerd worden en aansluiten op de samenleving. De ChristenUnie wil een tweejarig fulltime verplicht leer-werktraject met taal, burgerschapsvorming en (vrijwilligers)werk. In die tijd krijgen zij geen uitkering of toeslagen, maar wel onderdak, zorg en onderwijs en zo nodig leefgeld. (christenunie.nl)