We do not want a church that will move with the world. We want a church that will move the world.Met een aantal flinke aanpassingen op de tussen­repor­tage hebben de synode­vaders dinsdag gereageerd op de golf van kritiek die maandag vooral in behoudende kring was ontstaan. Met een aantal flinke aanpassingen op de tussen­reportage hebben de synode­vaders dinsdag gereageerd op de golf van kritiek die maandag vooral in behoudende kring was ontstaan.

De samenvatting van de besprekingen van de eerste week van de gezins­synode zorgde maandag voor veel publiciteit en misverstanden. Zo meenden veel media uit het document te kunnen afleiden dat de Kerk minder afwijzend zou staan tegenover homo­seksualiteit en ongehuwd samenwonen.

Slechts een werkdocument

We do not want a church that will move with the world. We want a church that will move the world.Op verzoek van het synode­secre­tariaat benadrukte de Vaticaanse woord­voerder Federico Lombardi dat aan het document niet meer gewicht moet worden gehecht dan dat het heeft. Het is slechts een werk­document dat de besprekingen van de eerste week samenvat en nu als discussiestuk dient voor de werk­groepen. De resultaten daarvan worden komende donderdag tijdens een plenaire zitting gepresenteerd.

Aanvullingen nodig

Lombardi liet ook weten dat de omstreden tussen­rapportage onderwerp van discussie was geweest onder de synode­vaders. Die waren over het algemeen positief over het stuk, maar vonden wel dat er aanvullingen nodig waren alvorens in de werk­groepen ingebracht te kunnen worden.

Dank voor trouw

“Terwijl de Kerk degenen in moeilijk­heden moet verwel­komen zou het zinvol zijn uitge­breider te spreken over de gezinnen die trouw blijven aan de leer van het Evangelie, en hen te danken en te bemoedigen voor het getuigenis dat zij geven. Vanuit de Synode werd nog duidelijker dat het onver­brekelijke, gelukkige en altijd trouwe huwelijk prachtig, mogelijk en aanwezig is in de samen­leving”, aldus de verklaring. Daarmee moet een “bijna exclusieve focus op onvolkomen gezins­situaties” worden voorkomen.

Verheldering

Andere voor­stellen betroffen meer nadruk op het thema vrouwen, hun bescherming en hun grote betekenis voor het doorgeven van het leven en het geloof. Ook de rol van groot­ouders en de betekenis van het gezin als huiskerk verdienen meer aandacht, aldus de synode­vaders. Nadrukkelijk wensen zij een verheldering van het gebruikte begrip 'gradueel', waarmee uitdrukkelijk de betekenis van geleidelijk groei wordt bedoeld en niet die van een statische situatie van wat haalbaar wordt geacht. Ook werd opgemerkt dat het woord 'zonde' vrijwel niet voorkomt in het stuk.

Onjuiste indruk vermijden

Met betrekking tot homo­seksuelen werd onder­streept dat zij zich welkom moeten kunnen voelen, maar zo dat de indruk moet worden vermeden dat hun seksuele oriëntatie als positief wordt beoordeeld. Dezelfde zorg­vuldigheid geldt tegenover ongehuwd samen­wonenden. Tal van andere aanvullingen betroffen onder meer aandacht voor polygamie, geboorte­regeling en de rol van het gezin voor de evange­lisatie. De synode wordt komende zondag afgesloten. Daarbij zal geen slot­verklaring worden afgegeven, maar wel een document dat dient als basis voor de vervolgsynode die in oktober volgend jaar zal plaatsvinden. (Katholiek Nieuwsblad)