Heilige Geest - Sint-Pieter - VaticaanstadDe synode over het gezin is van start gegaan in Rome. Drie weken lang gaan bis­schop­pen, verte­gen­woor­di­gers van andere kerken, experts en speciaal geno­digden zich buigen over het thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag’. De synode over het gezin is van start gegaan in Rome. Drie weken lang gaan bis­schop­pen, verte­gen­woor­di­gers van andere kerken, experts en speciaal geno­digden zich buigen over het thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag’.

Heilige Geest - Sint-Pieter - VaticaanstadVoor paus Franciscus zat er amper een week tijd tussen zijn terugkomst van de Wereldgezinsdagen in de Verenigde Staten en de start van deze Synode over het Gezin. In de diverse toespraken aan het begin hebben zowel de paus zelf als degenen die verant­woor­de­lijk zijn voor de gang van zaken tijdens de Synode uitdruk­kelijk aangegeven dat het gaat om pastorale vraag­stukken en niet om het eventueel aanpassen van de leer van de Kerk. Wel voelt  de Kerk zich geroepen juist ook al degenen bij te staan die gekwetst zijn of struikelen op hun weg met Christus.

Paus Franciscus bij aanvang van de gezinssynode

In de media en allerlei – ook kerkelijke – kringen hebben afgelopen maanden velen zich geroerd om aan te geven dat de Synode ofwel moet vasthouden aan de leer ofwel dat er nu veranderingen op komst zouden zijn. In de homilie tijdens de openingsmis op zondag 4 oktober zei de paus o.a., refererend aan de tijd waarin we leven:

“In deze extreem moeilijke sociale en echtelijke context is de Kerk geroepen haar missie in trouw, waarheid en liefde uit te voeren. Haar missie uit te dragen, trouw aan haar Meester als een stem die roept in de woestijn, door het verdedigen van trouwe liefde en het aanmoedigen van de vele gezinnen die het huwelijksleven als een ervaring beleven die Gods liefde openbaart; door het verdedigen van de waardig­heid van het leven, van elk leven; door het verdedigen van de eenheid en onont­bind­baar­heid van de huwelijks­band als teken van Gods genade en het vermogen van de menselijke persoon om serieus lief te hebben.

Haar missie in waarheid uit te dragen, die niet veranderd door voor­bij­gaande grillen of populaire meningen. De waarheid die individuen en de mensheid als geheel beschermt voor de verleiding van ego­centrisme en voor het veranderen van vruchtbare liefde in steriel egoïsme, trouwe eenheid in tijdelijke verbinte­nissen. “Zonder waarheid glijdt de liefde af in senti­men­ta­liteit. Ze wordt een leeg omhulsel, dat men naar believen kan vullen. Dat is het nood­lottige gevaar voor de liefde in een cultuur zonder waarheid” (Benedictus XVI, Caritas in Veritate, 3).

Haar missie in liefde uit te voeren, niet met een wijzend vingertje anderen oordelen, maar – trouw aan haar aard als moeder – zich bewust zijn van haar taak gekwetste koppels op te zoeken en te verzorgen met het olie van acceptatie en barmhartigheid; een “veldhospitaal” te zijn met de deuren wijd open voor wie er ook aanklopt op zoek naar hulp en steun; met ware liefde naar anderen toe te komen, op te trekken met onze mede­mannen en -vrouwen die lijden, hen op te nemen en te leiden naar de bron van verlossing. (…)

Ik weet nog dat de heilige Johannes Paulus II zei: “Dwalingen en het kwaad moeten altijd worden veroordeeld en bestreden; maar de mens die faalt of dwaalt moet worden begrepen en geliefd zijn… we moeten onze tijd liefhebben en de mens van onze tijden helpen” (Johannes Paulus II, Toespraak voor de Leden van de Italiaanse Katholieke Actie, 30 december 1978). De Kerk moet deze personen opzoeken, verwelkomen en vergezellen, want een Kerk met gesloten deuren verraadt zichzelf en haar taak, en wordt in plaats van een brug, een weg­ver­sperring: “Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben allen één Oorsprong; daarom schrikt Hij er ook niet voor terug om hen zijn broeders te noemen” (Heb. 2:11).”

(werkvertaling van Marc de Vries op incaelo.wordpress.com )

Kardinaal Eijk

Namens de Nederlandse Bisschop­pen­confe­rentie is kardinaal Eijk afgevaardigd om deel te nemen aan deze synode. Ook is er een echtpaar uit Nederland als gast aanwezig.

Volg het nieuws

Wie het nieuws over de synode van dichtbij wil volgen kan het beste de bronnen bekijken die het dichtst bij het vuur zitten, zoals bijvoorbeeld:

Uiteraard vind je ook geregeld updates op sites als: