Studiemiddag ‘De kracht van het gezin’De kracht van het gezin is onder­werp van een studie­middag op 23 oktober a.s. naar aan­lei­ding van de gezins­nota die minister Rouvoet in 2008 presen­teerde. Deze katho­lieke bijdrage rondom het gezins­thema is, aldus de organi­satoren, vernieuwend en voorziet in een belang­rijke behoefte.
Studiemiddag ‘De kracht van het gezin’De kracht van het gezin is onderwerp van een studiemiddag op 23 oktober a.s. naar aanleiding van de gezinsnota die minister Rouvoet in 2008 presenteerde. Deze katholieke bijdrage rondom het gezinsthema is, aldus de organisatoren, vernieuwend en voorziet in een belangrijke behoefte.

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt alle belangstellenden uit voor de studiemiddag ‘De kracht van het gezin’ om vanuit de katholieke sociale leer een blik te werpen op de positie van het gezin in Nederland.
 

Gezinsnota

In 2008 publiceerde de Minister voor Jeugd en Gezin de Nota Gezinsbeleid met de titel De Kracht van het Gezin. Deze nota is een uitvloeisel van het streven van het kabinet om Nederland gezinsvriendelijker te maken. Dit hangt samen met de doelstelling van het kabinet om te investeren in sociale samenhang.
 
De thematiek van het gezin roept heel veel vragen op, zoals: wat is er maatschappelijk de afgelopen decennia veranderd met betrekking tot het gezin en welke consequenties heeft dit? Wat is een gezin, wat is de relatie hiervan tot andere samenlevingsverbanden? Maar ook: hoe gaat men om met de spanningsvolle relatie van werk en gezin.  En hoe kan de kracht van gezinnen worden versterkt? Bij dit alles doet zich de vraag voor wat de rol van de overheid hierbij is.

Katholiek geluid

De studiemiddag neemt de gezinsnota van minister Rouvoet als vertrekpunt en beoogt een substantiële bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over het gezin. Wat betreft het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) wordt het tijd dat katholieken van zich laten horen in de Nederlandse samenleving. Het Centrum is van mening dat het katholieke geluid rondom het gezinsthema vernieuwend is en in een belangrijke behoefte voorziet.
 
De studiemiddag wordt georganiseerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk, verbonden aan het opleidingsinstituut ‘De Tiltenberg’ van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Sprekers tijdens de middag zijn prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, mw drs. C.W.M.. Tax, prof. dr. L.F.M. Besselink, prof. dr. F.A.M. Alting von Geusau en prof. dr. G.J.M. van Wissen.

Klik hier voor het volledige programma en toelichting bij het onderwerp en de sprekers.