AD onderzoek - De staat van het onderwijsOuders vinden dat de basis­school verplicht moet worden kinderen omgangs­vormen bij­ te brengen, evenals kennis over sociale media en het vak Engels. Dat blijkt uit een onder­zoek dat het AD heeft gehouden onder zijn lezers. Ouders vinden dat de basis­school verplicht moet worden kinderen omgangs­vormen bij­ te brengen, evenals kennis over sociale media en het vak Engels. Dat blijkt uit een onder­zoek dat het AD heeft gehouden onder zijn lezers.

AD onderzoek - De staat van het onderwijsDe krant vroeg lezers voor het Nationale School Onder­zoek onder meer welke vakken er in het lager en het voorgezet onderwijs verplicht zouden moeten worden gesteld en welke vakken zouden kunnen verdwijnen. 85.000 Mensen hebben gereageerd. De uitkomst lijkt de trend te bevestigen dat normale opvoed­taken op het bordje van de school worden geschoven.

Wat moet erbij, wat mag eruit

Zeven op de tien onder­vraagden zijn voor het verplicht stellen van het vak 'omgangs­vormen' op de basis­school. Ook wil een meerder­heid van de ouders meer regels over kleding, zoals afspraken over petjes en minirokjes. Ook omgang met sociale media zou verplicht gesteld moeten worden als vak. In feite is daar al een start mee gemaakt. Sinds dit jaar moeten leerlingen in groep 7 en 8 het Nationaal Media Paspoort halen. En ook Engels scoort hoog als verplicht vak voor het basis­onderwijs.

Degenen die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn het in grote lijnen eens met het Platform Onderwijs 2032 dat al eerder pleitte voor meer aandacht voor digitale vaardig­heden en burger­schap. Maar ze zijn het niet eens met het advies van het Platform om ook kleuters al Engelse les te geven. Engels hoort volgens ongeveer driekwart van de onder­vraagden niet thuis in groep 1 en 2.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 24 procent van de ouders vindt dat het vak godsdienst uit het lessen­pakket van de basisschool mag verdwijnen en 37 procent vindt dat drama overbodig is. Volgens meer dan een kwart van de onder­vraagden mogen in het voortgezet onderwijs de klassieke talen, godsdienst en culturele en kunst­zinnige vorming verdwijnen.

Seksuele voorlichting

Ook het onderdeel seksuele voorlichting komt aan bod, voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Er wordt echter niet gevraagd of dit zou mogen verdwijnen, zoals wel over andere vakken wordt gevraagd. De vraag bij dit onderdeel gaat over welke thema’s aan bod moeten komen tijdens de voorlichting. Voor de lagere school vindt meer dan de helft van de respondenten dat loverboys, seks op internet en porno­grafie aan de orde moet komen. Iets minder dan de helft vindt dat voor homo­seksualiteit en transgenders. Verreweg het grootste deel vindt in het lager onderwijs de biologische uitleg over het verschil tussen man en vrouw en algemene voor­lichting over seksualiteit, geslachts­gemeenschap en  zwanger raken belangrijk. Voor het voortgezet onderwijs legt ruim tachtig procent de prioriteit bij Loverboys/dwang, geslachtsziektes (SOA’s) en algemene voorlichting over seksualiteit, geslachts­gemeen­schap en zwanger raken.

Waardering

Het cijfer dat de respondenten geven voor het onderwijs­systeem, de scholen en docenten is een 6,9.  AD schrijft daarover: “Staats­secretaris Sander Dekker van Onderwijs is daar niet tevreden over. ‘In vergelijking met andere landen is ons onderwijs goed, daar geef ik de leraren een groot compliment voor. Maar we wonen in één van de mooiste en rijkste landen van de wereld, daar hoort ook het beste onderwijs bij. Dat cijfer moet dus omhoog. Het streven is natuurlijk een 10, maar een 8 of 9 is ook fantastisch.’ ”