Samenwonen of trouwen?In tegen­stelling tot de gang­bare mening blijkt voor­huwe­lijks samen­wonen de kans op echt­schei­ding te ver­groten. Dat blijkt uit ver­schil­lende onder­zoeken, schrijft Katholiek Nieuwsblad in de editie van deze week. In tegenstelling tot de gangbare mening blijkt voorhuwelijks samenwonen de kans op echtscheiding te vergroten. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken, schrijft Katholiek Nieuwsblad in de editie van deze week.

Samenwonen of trouwen?De Amerikaanse psychologe Meg Jay sloeg recent in de New York Times alarm over de hoge misluk­kings­graad van ongehuwd samen­wonen. Hoewel zij er geen principieel tegenstander van is stapelen de bewijzen zich op dat het niet als duurzame samen­levings­vorm kan worden aangemerkt. De helft van de samen­woon­relaties sneuvelt binnen een jaar. Een op de tien haalt de vijf jaar. Ook wanneer de partners besluiten te trouwen blijken zowel duur­zaamheid als tevredenheid veel lager uit te vallen, blijkt uit tal van onderzoeken.

Als belangrijkste oorzaak wordt gewezen op de manier waarop partner­schappen worden gesloten. Vanwege het voorlopige karakter het samenwonen stellen de partners vaak onwille­keurig veel lagere eisen. Als belangrijkste argument voor het samen­wonen noemen de partners niet zozeer de persoon­lijkheid van de andere partij, maar praktische voordelen, waaronder het delen van de kosten van levens­onderhoud. Daarnaast blijken mannen en vrouwen er zeer verschillende verwach­tings­patronen van te hebben.

Ook blijkt dat wanneer het samenwonen vooraf wordt gegaan door een duidelijk beslis­moment, zoals een verloving, de kwaliteit en duurzaamheid van de latere huwelijks­relatie beter is. Stellen die gaan samenwonen om elkaar te testen op de geschikt­heid als huwelijks­partners blijken het laagst te scoren op de ladder van tevredenheid en duurzaamheid.

Omdat het overgrote deel van de gehuwden voordien al samen heeft gewoond, lijkt er verband te bestaan met het hoge aantal echtscheidingen.

Lees meer