Openbare hoorzitting One of usDe openbare hoor­zitting over het Europees burger­initiatief Eén van ons is gehouden op 10 april 2014 in het Europees Parlement te Brussel. De openbare hoorzitting over het Europees burger­initiatief Eén van ons is gehouden op 10 april 2014 in het Europees Parlement te Brussel.

De organisa­toren van het Europees burger­initiatief zijn vandaag in de gelegenheid gesteld om de wet­gevings­voor­stellen toe te lichten, die ten grondslag liggen aan het Europees burger­initiatief Eén van ons.

Openbare hoor­zitting One of usVoorafgaand aan de hoor­zitting hadden de organisatoren in een brief aan de voorzitter bezwaar aangetekend tegen de voor­gestelde definitieve agenda. Uit deze agenda bleek dat de toege­kende spreektijd voor de organisatoren van het EBI slechts 40 minuten was van de totaal beschikbare tijd van 220 minuten. Slechts nadat de organisatoren van het EBI de hoor­zitting dreigden af te blazen, ging de EC voorzitter akkoord om de hoor­zitting volgens de vast­gesteld procedure te laten verlopen, een procedure die ook voor een eerdere hoorzitting was gebruikt.

De toelichting geschiedde tijdens een druk bezochte hoor­zitting. Er werd een authentiek debat gevoerd, waarbij duidelijk werd dat het draagvlak van het Initiatief niet bij enkele Europese Parlements­leden ligt, maar bij een groot deel van de vier­honderd aanwezigen, die de bijna 2 miljoen onder­tekenaars van het initiatief vertegen­woordigden.

In het debat werden de tegen­stellingen duidelijk van hen die de menselijke waardig­heid en integriteit van het begin van het leven voorstaan en hen, die weten­schap voorstaan die niet gebonden is aan ethische beginselen.

Politici voelden zich ongemakkelijk bij het aanhoren van de waarheden die door de initiatief­nemers werden aangedragen. Tegen­standers van het initiatief bedienden zich van uitspraken, die deze waarheid geweld aan deden; ook werden de initiatief­nemers religieus fundamen­talisme verweten.

De sociale basis voor de meeste Europese burger­initiatieven EBI is klein, dit in tegenstelling tot het EBI Eén van ons, die zich gedragen weet door vele organisaties, die gezamenlijk het initiatief, met meer dan 1,7 miljoen steun­betuigingen tot de meest succes­volle hebben gemaakt.

Op of voor 28 mei wordt het antwoord van de Europese Commissie verwacht.