Religieuze leiders unaniem over huwelijkReligieuze leiders van de angli­canen, bap­tisten, katho­lieken, joden, mormonen, ortho­doxen, pinkster­mensen en sikhs in de Verenigde Staten hebben deze week een gezamen­lijke verklaring over het huwelijk uitgegeven.
Religieuze leiders van de anglicanen, baptisten, katholieken, joden, mormonen, orthodoxen, pinkstermensen en sikhs in de Verenigde Staten hebben deze week een gezamenlijke verklaring over het huwelijk uitgegeven. Daarin staat dat het huwelijk alleen een "permanente en trouwe verbintenis kan zijn tussen één man en één vrouw".

Religieuze leiders unaniem over huwelijkDe brief verschijnt naar aanleiding van het homo­huwelijk. De inwoners van Californië hebben in 2008 per referendum de toenmalige mogelijkheid van een homo­huwelijk ongedaan gemaakt. In augustus was er echter een rechter die de uitkomst van het referendum ongrond­wettelijk verklaarde. Nu ligt deze uitspraak in hoger beroep voor bij de federale rechtbank in San Francisco.

Aartsbisschop Timothy Dolan van New York, sinds kort voorzitter van de bisschoppen­conferentie en mede­onder­tekenaar van de brief, verklaarde dat "nu het moment is op te komen voor het huwelijk en voor de onverander­lijke betekenis ervan". Hij wees op het brede draagvlak van de verklaring: "De huwelijks­wetgeving heeft niets te maken met het opleggen van religie, maar met de bescherming van het algemeen welzijn van iedereen. (…) Of je nu gelovig bent of niet, iedereen kan zien dat wanneer de wet het huwelijk definieert als een band tussen een man en een vrouw, zij een moeder en een vader juridisch verbindt aan elkaar en aan hun kinderen, en dat zij zo de basiscel van de menselijke samenleving versterkt." (KN/Zenit)