Mgr. HendriksPaus Franciscus wil met zijn ver­ruiming van de biecht­be­voegd­heden van priesters het belang van Gods barm­hartig­heid bena­druk­ken. Dat zegt hulp­bis­schop en kerk­jurist Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam in een tele­fo­nisch interview met KN. Paus Franciscus wil met zijn verruiming van de biechtbevoegdheden van priesters het belang van Gods barmhartigheid benadrukken. Dat zegt hulpbisschop en kerkjurist Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam in een telefonisch interview met KN.

Mgr. HendriksPaus Franciscus heeft in een speciale brief alle priesters de bevoegdheid gegeven om gedurende het Jaar van Barmhartigheid om te ontslaan van de automatische excommunicatie na abortus. Die bevoegdheid hebben gewoonlijk niet alle katholieke priesters. Excommunicatie betekent dat een gelovige geen sacramenten meer mag ontvangen tot de straf is opgeheven.
Verwelkomend

“De paus wil met deze maatregel de barmhartigheid benadrukken. Hij vraagt de biechtvaders uitdrukkelijk heel verwelkomend te zijn naar degenen die abortus hebben gepleegd. Hij weet dat dat heel vaak gebeurt in een wanhoopsituatie. Het gaat er de paus niet om allereerst de ernst van abortus te onderstrepen, maar de barmhartigheid van God. Hij roept de biechtvaders daarom op tot hartelijke verwelkoming.”

Door omstandigheden gedwongen

De paus zegt dat hij “heel goed weet” dat veel vrouwen zich door omstandigheden gedwongen hebben gevoeld en onder die beslissing moreel gebukt gaan. “Hij wil die vrouwen zoveel mogelijk tegemoet komen en helpen.”
In Nederland al praktijk

“In Nederland mogen alle priesters die biechtfaculteit hebben dat al. Voor ons land is het dus niet zo’n grote verandering”, aldus mgr. Hendriks. “Een bisschop kan die bevoegdheid delegeren aan andere priesters en dat hebben de Nederlandse bisschoppen in de jaren zestig al gedaan. Ik denk om dezelfde reden als de paus dat nu doet.” “Voor mensen die van de excommunicatie na abortus ontslagen willen worden is het moeilijk om nog eens een andere priester op te moeten zoeken die bevoegd is.”

Ernst benadrukken

Dat dit geen algemene regel is heeft verschillende redenen. “Het is een manier om te laten zien dat abortus een ernstige zaak is. Om de ernst te onderstrepen is er een excommunicatie aan verbonden.”

Dat is anders dan bij moord. “De Kerk heeft die straf verbonden aan iets dat door de samenleving niet of onvoldoende gestraft wordt. Het is ook een manier om een bepaalde verkeerde daad in het moreel bewustzijn te houden.” Die straf geldt niet alleen voor de vrouw, maar “voor allen die noodzakelijke medewerking verlenen, zoals de abortusarts.”

Pius X priesters

Dat de paus ook priesters van de Priesterbroederschap Pius X voor het Heilig Jaar biechtbevoegdheid geeft ziet Hendriks als een “uitgestoken hand”. “Het is echt een uitgestoken hand naar hen om een stap te zetten naar de gemeenschap van de Kerk”, aldus Hendriks. De traditionalistische Piusbroederschap werd in 1988 geexcommuniceerd nadat de leider ervan, wijlen aartsbisschop Marcel Lefebvre, tegen de uitdrukkelijke wil van de paus in vier bisschoppen wijdde. Paus Benedictus XVI hief deze excommunicatie op om daarmee de weg vrij te maken voor een hereniging. Die is echter tot op heden niet tot stand gekomen. “De paus geeft hiermee in feite ook aan dat deze priesters die biechtfaculteit normaal niet hebben”, aldus mgr. Hendriks.

(Katholiek Nieuwsblad)