Sint JozefIn zijn weke­lijkse algemene audiën­tie op de feestdag van St. Jozef heeft paus Fran­cis­cus alle vaders gefe­lici­teerd. De paus bena­drukt dat St. Jozef, als een vader, Jezus vergezeld heeft “in wijsheid, leeftijd en genade”. In zijn weke­lijkse algemene audiën­tie op de feestdag van St. Jozef heeft paus Fran­cis­cus alle vaders gefe­lici­teerd. De paus benadrukt dat St. Jozef, als een vader, Jezus vergezeld heeft “in wijsheid, leeftijd en genade”. De paus ziet in de “bewaarder van de Heilige Fam­i­lie”… “een model voor alle vaders en opvoed­ers”.

Sint Jozef“Jozef waakte over menselijke ontwik­kel­ing van Jezus, zijn toe­name, zoals de heilige Lucas het ons vertelt ‘in wijsheid, leeftijd en genade’ (Lc.2:52). Wij denken er aan hoe Jozef als de tim­mer­man van Nazareth de jonge Jezus zijn vak leerde en de waarde van werk. Jozef droeg ook rustig aan Jezus die wijsheid over die vooral bestaat uit eerbied voor de Heer, gebed, trouw aan Zijn Woord en gehoorza­amheid aan Zijn wil”.

“Het vader­lijke voor­beeld van Jozef hielp Jezus om te groeien op een menselijk niveau, in zijn begri­jpen en waarderen van zijn unieke relatie met zijn hemelse Vader. Met Onze Lieve Vrouw, begelei­dde Jozef de jonge Jezus wan­neer hij antwo­ordde op de werk­ing van de Heilige Geest in zijn hart en in zijn leven. Moge Sint Jozef door zijn voor­beeld en gebed een veilige gids zijn voor alle oud­ers, priesters en ler­aren, belast met de opvoed­ing van onze jon­geren”. (Rknieuws.net)