Movimento per la vitaPaus Franciscus heeft leden van de Ita­li­aanse pro-life bewe­ging bedankt voor hun werk om het leven te be­scher­men en de waar­dig­heid van alle mensen te bevor­deren, van de conceptie tot de natuurlijke dood. Paus Franciscus heeft leden van de Italiaanse pro-life beweging bedankt voor hun werk om het leven te beschermen en de waardigheid van alle mensen te bevorderen, van de conceptie tot de natuurlijke dood.

“Het menselijk leven is heilig en onschendbaar. Iedere burgerlijke wet is gebaseerd op de erkenning van het eerste en voornaamste recht, dat van leven, dat niet ondergeschikt is aan enige voorwaarde, noch kwalitatief, noch economisch, en veel minder ideologisch. Dank jullie voor jullie getuigenis van het promoten en verdedigen van het menselijk leven vanaf de conceptie!”

Een van Ons

Movimento per la vitaDe paus deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst met de Movimento per la Vita, een vereniging van meer dan zeshonderd lokale Italiaanse bewegingen. Hij dankte de organisatie specifiek voor twee initiatieven. Het eerste is het Gemma-project, dat “door een specifieke vorm van praktische solidariteit” – de adoptie van kinderen die zich nog in de baarmoeder bevinden – “de geboorte van veel baby’s die anders het licht niet zouden hebben gezien” mogelijk maakt. Het tweede is Een van Ons, het Europese pro-life burgerinitatief dat een eind wil maken aan EU-subsidies voor onderzoek waarbij menselijke embryo’s worden vernietigd.

‘Elementaire ethische normen’

Franciscus benadrukte het belang van verzet tegen een “economie van uitsluiting”, en noemde “de scheiding tussen economie en moraal” een van “de zwaarste risico’s van onze tijd”. Deze scheiding leidt tot “een markt die ons iedere technologische vernieuwing geeft”, maar de “elementaire ethische normen van de menselijke natuur” steeds meer negeert.

Abortus ‘afschuwelijk misdrijf’

“Als je het leven bekijkt als iets dat wordt geconsumeerd”, sprak de paus, “dan zal het ook iets zijn dat je vroeger of later weg kunt gooien, te beginnen met abortus.” Verderop in zijn toespraak citeerde hij de zin uit het document Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaans Concilie, waarin abortus en kindermoord "afschuwelijke misdrijven" worden genoemd.

Onschuldig en weerloos leven

“Het is dus nodig de sterkste oppositie tegen iedere directe aanval op het leven te herhalen, in het bijzonder onschuldig en weerloos leven, en het ongeboren kind in de baarmoeder is het archetype van onschuld.”  (Katholiek Nieuwsblad)