Advies ‘versterking voor gezinnen’ van de Raad voor de Volksgezondheid en ZorgGezinnen hebben steun nodig. De omgeving van gezinnen kan een vanzelfsprekender opvoedingspartner zijn van ouders dan nu het geval is. De overheid kan dit bevorderen, aldus het advies ‘versterking voor gezinnen’ aan minister Rouvoet. Gezinnen hebben steun nodig. De omgeving van gezinnen kan een vanzelfsprekender opvoedingspartner zijn van ouders dan nu het geval is. De overheid kan dit bevorderen, aldus het advies ‘versterking voor gezinnen’ aan minister Rouvoet.

Advies ‘versterking voor gezinnen’ van de Raad voor de Volksgezondheid en ZorgDe aanbeveling staat in een rapport van de  (RVZ) dat gezamenlijk met een soortgelijk advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) begin deze week aan minister Rouvoet werd gepresenteerd. Volgens de onderzoekers vertonen de aanbevelingen een opvallende ‘eensgezindheid’. Het gaat om zogenoemde preadviezen waarin de RMO wijst op sociale verbanden met familie, buren, lokale middenstand, scholen, de mensen in de buurt, vrienden, kennissen enz.  De RVZ wijst vooral op ‘intergenerationele’ verbanden. In beide adviezen wordt geconcludeerd dat de banden tussen gezinnen en hun directe omgeving moeten worden versterkt.

Medeopvoeders

Het uitgangspunt is onderzoek dat aangeeft dat ouders in isolement verkeren waar het gaat om de opvoeding van hun kinderen. De RMO meent dat de opvoedkwaliteit over de hele linie verbetert wanneer ouders meer met elkaar in contact komen over de opvoeding. Zij stellend dan ook voor dat de overheid mogelijkheden schept waardoor de mensen rond het gezin – de zogenoemde ‘village’ – meer medeopvoeders worden. Ouders zouden elkaar daartoe bijvoorbeeld bij scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moeten kunnen ontmoeten.

Familieverband

Volgens de RVZ wordt zorg in familieverband van groter belang omdat de betaalbaarheid van de zorg onder druk staat. Er zijn ook belemmeringen voor zorgrelaties tussen generaties, zoals werkende grootouders, de gevolgen van echtscheiding voor de ouderdomsfase en de toenemende mobiliteit door een hoger opleidingsniveau van de bevolking. De RVZ denkt aan arrangementen die spreiding van scholing, arbeid en zorgactiviteiten over de levensloop bevorderen, zoals verbetering van de combinatie van arbeid en zorg door flexibiliteit in werktijden en werkplekken. Ook zouden oudere werknemers vaker voor hun kleinkinderen moeten kunnen zorgen. De overheid moet een speciale verlofregeling daarvoor in het leven roepen. Met een ‘verlofstrippenkaart’ kan een werknemer zelf kan aangeven voor welke naaste hij of zij wil zorgen. Ook hamert de raad op het stimuleren van flexibele werktijden en kortingen op openbaar vervoer.
 

Gezinsnota

De adviezen zijn op verzoek geschreven voor de gezinsnota die de minister voor Jeugd en Gezin dit najaar uitbrengt. Begin 2009 zullen de Raden gezamenlijk uitgebreider adviseren. (KN/Zorg en welzijn)