Motie Schalk om een einde aan oneerlijke belastingdrukMet het aannemen van een motie van SGP-senator Peter Schalk op 1 november 2016 in de Senaat wordt de Tweede Kamer opgedragen een einde te maken aan de oneerlijke verdeling van de belastingdruk tussen een- en tweeverdieners. Motie Schalk om een einde aan oneerlijke belastingdruk Met het aannemen van een motie van SGP-senator Peter Schalk op 1 november 2016 in de Senaat wordt de Tweede Kamer opgedragen een einde te maken aan de oneerlijke verdeling van de belasting­druk tussen een- en twee­verdieners.

Nadat in 2015 al een keer een SGP-motie werd aangenomen waarin het kabinet gevraagd werd de fiscale kloof tussen een- en twee­verdieners te verkleinen, is er niets mee gebeurd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën noemde het oneerlijke beleid zelfs een bewuste politieke keuze om arbeids­participatie en emancipatie te stimuleren.

Nu wordt de coalitie dus nogmaals opgedragen om eenverdieners tegemoet te komen, een einde te maken aan de oneerlijke belasting­verdeling en daarmee meer vrijheid te geven aan ouders om ervoor te kiezen thuis te blijven om bijvoorbeeld voor het gezin te zorgen.

De Eerste Kamer-motie -opgesteld met het typische taalgebruik van een motie- luidt als volgt:

Motie van het lid Schalk c.s.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende groepen belasting­plichtigen worden geconfronteerd met een onevenredig hoge belastingdruk,

constaterende dat er situaties zijn waarbij de marginale belastingdruk oploopt tot ongeveer 90%,

overwegende dat hierdoor de prikkel tot het verhogen van de arbeidsparticipatie ernstig wordt ingeperkt en de beoogde recht­vaardigheid van de belasting­heffing wordt ondergraven,

verzoekt de regering onderzoek te doen naar groepen belastingplichtigen die onevenredig getroffen worden door extreme belastingdruk, maatregelen te treffen om de belastingtarieven voor deze groepen te normaliseren, en de kamer hierover te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk