EU bemoeit zich met seksuele opvoedingBinnen het Euro­pees Parle­ment zijn de laatste jaren diverse pogingen gedaan om onder het mom van lovens­waar­dige doel­stel­lingen een pakket maat­regelen op te dringen aan de lid­staten met betrek­king tot seksuele voor­lichting. Binnen het Europees Parlement zijn de laatste jaren diverse pogingen gedaan om onder het mom van lovens­waar­dige doel­stel­lingen een pakket maat­regelen op te dringen aan de lid­staten met betrekking tot seksuele voor­lichting.

Komende dinsdag 8 september wordt een resolutie ‘over meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU’ ter stemming gehouden. De resolutie is afkomstig van de EU-commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en staat op naam van socialistische Euro­par­le­mentariër Liliane Rodrigues.

EU bemoeit zich met seksuele opvoedingVolgens Arne Gericke, Euro­parle­men­tariër van de Duitse partij voor het gezin, de Familiën-Partei, is het opnieuw een poging om op slinkse wijze voorbij te gaan aan de soevereiniteit van lidstaten wat betreft opvoeding en onderwijs. Naast dat er lovens­waardige doelen in staan over het recht op onderwijs, “is dit rapport, dat beoogt meisjes door middel van onderwijs in de Europese Unie mondig te maken echter een zeldzaam links smokkel­pakket; het grijpt diep in onze leerplannen in, eist seksuele voor­lich­ting in het basis­onderwijs, trans­seksueel gender-onderwijs – en lapt voor 90 procent het sub­sidia­ri­teits­beginsel aan zijn laars. Dit linkse rapport hoort – alweer – in het Europees parlement niet thuis.” Aldus Arne Gericke.

In Katholiek Nieuwsblad zegt Arne Gericke: “Vorming is ten diepste alleen dekmantel van dit 20 pagina’s dikke ideolo­gische document van de fanatieke gender-lobby in het Europees Parlement”.

Zoals eerder is gebeurd, staan ook Europese burgers op om hun stem te laten horen. Het gaat hen immers recht­streeks aan omdat het gaat om je eigen kinderen! Via bijvoor­beeld een initiatief als Citizen Go kun je een petitie onder­tekenen om Europarlementariërs op te roepen het rapport niet aan te nemen.

Het eigenlijke rapport vind je hier:

Het is een uitge­breide tekst die niet zomaar eenvoudig leest. Naast dus zeer lovens­waardige doelen dat mannen en vrouwen gelijke kansen binnen het onderwijs moeten krijgen, doelt Arne Gericke op aanbeve­lingen zoals:

De resolutie … “verzoekt de lidstaten te overwegen om uitgebreide, aan de leeftijd aangepaste scholing op het gebied van seksua­liteit en relaties verplicht te stellen voor alle leerlingen op lagere en middel­bare scholen en benadrukt dat het belangrijk is dat bij scholing van leraren bijzondere aandacht wordt besteed aan respect voor meisjes en vrouwen en aan gender­gelijkheid.”

De resolutie … “dringt erop aan dat onderwijs op het gebied van seksua­liteit en relaties deel gaat uitmaken van leer­programma's, met als doel om meisjes mondiger te maken door hun kennis te vergroten en hen meer zeggen­schap te geven over hun eigen lichaam, en dat ook andere vakken coherentie blijven vertonen met deze uitgangs­punten.”

De resolutie … “dringt er bij de Commissie op aan om de opneming van objectieve informatie over LGBTI-onder­werpen in de curricula van scholen te onder­steunen.”