Nietigverklaringen versnellenProcessen voor nietig­ver­kla­ring van kerke­lijke huwe­lijken moeten in de toe­komst sneller kunnen worden gevoerd. Daartoe zullen twee commissies nog voor deze zomer voor­stellen bij paus Franciscus indienen. Processen voor nietigverklaring van kerkelijke huwelijken moeten in de toekomst sneller kunnen worden gevoerd. Daartoe zullen twee commissies nog voor deze zomer voorstellen bij paus Franciscus indienen.

Dat heeft kardinaal Francesco Coccopalmerio gezegd in een interview met het Oostenrijkse katholieke persbureau Kathpress. Coccoplamerio is president van de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten.

Vóór de Synode

Nietigverklaringen versnellenDie kunnen de komende bis­schop­pen­synode over het gezin in oktober “zeer waar­schijn­lijk” helpen een besluit te nemen, aldus de kardinaal. Paus Franciscus heeft zich vaker uitge­sproken voor een sneller verloop van de huwelijks­processen.

Daarbij moeten kerkelijke rechters op basis van getuigen­verslagen vast proberen te stellen of bij de sluiting van het huwelijk aan alle eisen voor een geldig huwelijk is voldaan. Is dat niet het geval, dan is er feitelijk geen sprake geweest van een geldig huwelijk en kan even­tueel een ‘nieuw’ huwelijk worden aangegaan of wijding worden ontvangen. Hoewel de terminologie anders doet vermoeden gaat het bij een huwelijks­proces niet om het vast­stellen van ‘schuld’, laat staan om een veroor­deling.

Eén rechtbank

Om de processen te versnellen is het denkbaar dat de beslissing wordt genomen door één rechtbank, aldus Coccopalmerio. Nu zijn dat er altijd twee en in geval van twijfel wordt een derde inge­schakeld. De curie­kardinaal noemt het beslissend om naast de versnelde procedure intensievere huwelijks­voorbereiding te geven en begeleiding tijdens de eerste huwelijksjaren. Daar heeft de afgelopen Gezins­synode ook op aange­drongen.

Mogelijkheden

Ten aanzien van de hertrouwd gescheiden gelovigen zegt Coccopalmerio “hoopvol” te zijn dat de komende Synode mogelijkheden uit zal kunnen werken om de toelating tot de sacramenten mogelijk te maken. Volgens hem zou dat kerk­rechtelijk “zeker mogelijk” zijn. Tegelijkertijd maant hij tot kalmte rond de verschillende ziens­wijzen en het ontbreken van consensus. De synode is voor alles een geestelijk proces. “Wij moeten om de Heilige Geest bidden.”

Hij wijst erop dat de roep om barm­hartig­heid in deze kwestie niet in tegenstelling kan staan tot de gerechtigheid. Recht en barm­hartig­heid kunnen niet van elkaar gescheiden worden, aldus Coccopalmerio.

(bron: Katholiek Nieuwsblad)