Europees burgerinitiatief Mum, dad and kidsEen nieuw Europees burger­initiatief is onlangs opgezet ‘voor de bescherming van het huwelijk en het gezin’. De actie, onder de titel ‘mum, dad and kids’, wil zoveel mogelijk hand­te­ke­ningen verzamelen. Een nieuw Europees burgerinitiatief is onlangs opgezet ‘voor de bescherming van het huwelijk en het gezin’. De actie, onder de titel ‘mum, dad and kids’, wil zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen.

Europees burgerinitiatief

Het Europees burgerinitiatief is een mogelijkheid voor burgers om politieke en bestuurlijke aandacht voor hun ideeën te krijgen. Een Europees burgerinitiatief moet ten minste worden gesteund door één miljoen stemgerechtigde burgers uit minimaal zeven van de 28 EU-landen. Binnen elk van die zeven landen is ook een minimumaantal handtekeningen vereist.

Europees burgerinitiatief Mum, dad and kids Het Europees burgerinitiatief stelt een miljoen EU-burgers, die de nationaliteit hebben van ten minste een kwart van de lidstaten van de Unie, in staat direct de Europese Commissie op te roepen wetgeving voor te stellen op een gebied waarvan de Lidstaten bevoegdheden aan de Europese Unie hebben overgedragen.

Een voorbeeld van een Europees burgerinitiatief is One of us, dat eind 2013 – begin 2014 bijna twee miljoen handtekeningen ophaalde. Dit initiatief was erop gericht de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie.

Organisatie

Het initiatief wordt georganiseerd door een groep van zeven mensen uit zeven verschillende Europese landen:

  • Edit Frivaldszky (Hongarije)
  • Roger Kiška (Slovakije)
  • Maria Hildingsson (Zweden)
  • Aleksander Stepkowski (Polen)
  • Ludovine de La Rochère (Frankrijk)
  • Željka Markic (Kroatië)
  • José Manuel Veiga de Macedo (Portugal)

Het initiatief

Het initiatief heeft een ontwerp-wetsvoorstel opgesteld waarin de definities van huwelijk, gezin en gezinsleven worden vastgelegd, voorzover die niet binnen de competenties van de individuele lidstaten vallen.

De stichters van de Europese Unie hebben ervoor gezorgd dat het subsidiariteitsbeginsel wordt toegepast op alles wat te maken heeft met de familie: de exclusieve verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de lidstaten. Met andere woorden, de politieke beslissingen die gaan over het gezin worden genomen op nationaal niveau, dicht bij de gezinnen.

Niettemin wordt sinds enige tijd het gezin steeds vaker genoemd in EU-teksten. In sommige gevallen gaan deze teksten zo ver dat ze een definitie  geven van het gezin – ook al verschillen deze definities in de verschillende teksten. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel rapporten aangenomen door het Europees Parlement over reproductieve rechten, met andere woorden het gezin.

Dit leidt tot problemen, temeer omdat het concept van het huwelijk en het gezin onderwerp is van steeds meer uiteenlopende standpunten tussen de verschillende Europese landen. Omdat het niet langer duidelijk is wat er wordt bedoeld, is het stilaan onmogelijk geworden om de Europese teksten te interpreteren en toe te passen.

De EU heeft daarom dringend behoefte aan een duidelijke en nauwkeurige definitie van het huwelijk en het gezin. Natuurlijk is het noodzakelijk dat deze definities bijdragen aan de eenheid van Europa door zich te baseren op een gemeenschappelijke noemer van alle lidstaten, die de universele werkelijkheid van de mensheid weerspiegelt – het huwelijk tussen man en vrouw, en de banden van vader, moeder, en kind.

Website

Op de website mumdadandkids.eu is in 22 talen uitgebreide informatie te vinden over het initiatief. Op de site kan ook direct het initiatief worden ondertekend en kan een handtekeningformulier worden gedownload.

Op het moment van het schrijven van dit bericht staat de teller op 91.500 steunbetuigingen.