Ministerie voor jeugd en gezinMet een programma-minister voor jeugd en gezin, André Rouvoet, liet het kabinet Balkenende IV zien dat er in Den Haag ruimte was voor een nieuw geluid. Wat is de opbrengst geweest van drie jaar Rouvoet op een eigen programma ministerie?

Een nieuw geluid

Na de feministische en paarse golf waarin werk en zelfontplooiing tot hoogste goed was verheven, ontstaat nu een nieuw geluid waarin weer aandacht wordt gevraagd voor een gemeenschap waarin we zorg dragen voor elkaar, voor onze familie en ons gezin. Belangrijker dan praktische maatregelen van de regering is echter: het stimuleren van een cultuur waarin het gezin als positief leefideaal wordt gezien en het ouderschap als een vreugdevolle verantwoordelijkheid in plaats van alleen maar als zorgtaak die je “je vrijheid kost”. Wie we ten diepste zijn, wordt tenslotte minder bepaald door welke baan we hebben, maar veel meer door welk gezin ons thuis vormt.

Na drie jaar Balkenende IV is het programma ministerie voor jeugd en gezin nu ten einde. We lezen terug uit de regeringsverklaring en de diverse publicaties, en maken de balans op:

Fragment uit de regeringsverklaring

“Het gezin is van grote waarde. In het gezin worden kinderen opgevoed, wordt geborgenheid geboden en worden essentiële waarden en normen voorgeleefd en overgedragen aan volgende generaties. Ouders moeten daar voldoende tijd, middelen en vaardigheden voor hebben… Het gezin is een belangrijke bron voor het kweken van betrokkenheid bij de samenleving. Een gezinsvriendelijk beleid draagt eraan bij dat kinderen van jongs af aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel meekrijgen”. (fragment uit de regeringsverklaring)

IHGO reageert op 100 dagen ministerie jeugd en gezin

Het gezin heeft tot nu toe te weinig nadruk gekregen van het nieuwe Ministerie voor Jeugd en Gezin. Dat stelt Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) op deze site als reactie op de eerste honderd dagen van het Ministerie voor Jeugd en Gezin. Het IHGO vindt dat de beleidsprioriteiten van het ministerie zich te veel op de jeugdzorg richten. Met de 440 miljoen euro die de minister op de Kindertop aankondigde te gaan gebruiken voor o.a. de Centra voor Jeugd en Gezin zouden ook twintigers en dertigers financieel gestimuleerd moeten worden een gezin te beginnen. Voorzitter Harald Seidel pleit voor dit actieve gezinsbeleid om ons land jong, innovatief en dynamisch te houden: “Goede gezinnen komen niet uit de lucht vallen. Een actief gezinsbeleid stimuleert niet alleen de gezinnen om de jeugd goed op te voeden, het stimuleert ook de jeugd om nieuwe gezinnen te stichten. De jeugd van vandaag zijn de gezinnen van morgen.”

Lees de reactie in zijn geheel

Ouders online over het ministerie van hangjeugd en probleemgezin

De opvoedsite 'Ouders Online' vindt het werk van onze eerste echte minister van Jeugd en Gezin teleurstellend. Wie maatregelen had verwacht waarin ouderschap anno 2007 serieus wordt genomen, komt bedrogen uit, aldus Ouders Online. Het langverwachte gezinsbeleid, dat een dijk van een kans bood om gewoon liefdevol ouderschap eindelijk de status en de voorzieningen te verschaffen die het verdient, blijkt symboolbeleid te zijn, dat het gemor over de falende jeugdhulpverlening moet smoren.

Voor huis-tuin-en-keukenouders is er te weinig aandacht. Er wordt teveel gepraat over probleemjongeren en probleemgezinnen maar te weinig over zaken als:

  • het gebrek aan gymlessen en muzieklessen op school;
  • de lage status van zorgende (thuisblijvende) ouders;
  • de kwaliteit van de crèche;
  • het gesodemieter met die ouderwetse schooltijden;
  • het gebrek aan toezicht op kinderwebsites;
  • de commercialisering van kindermedia;
  • de verruwing op het schoolplein;
  • de medicalisering van buitenbeentjes…

Zie ook Ouders Online

Oprichter Family Factory over de gezinsnota

Jan Willem Roseboom, oprichter van Family Factory.nu vindt dat het ministerie voor Jeugd en Gezin nog te veel het imago heeft van een 'taskforce' die allerlei problemen moet oplossen. Het programma-ministerie voor Jeugd & Gezin presenteerde vorige week de gezinsnota De kracht van het gezin. De wereld van Centra voor Jeugd en Gezin, Elektronisch Kinddossiers en evidence-beesten komt meer over als een aanvalsplan voor probleemgevallen dan als het ondersteunen van ouders die graag willen dat het goed gaat. Minister Rouvoet poogde zijn programma-ministerie als eigentijds en noodzakelijk te presenteren. Met name die noodzakelijkheid is interessant: "Hebben we het in ons land werkelijk nodig dat de regering zoveel aandacht geeft aan de thema's jeugd, gezin en opvoeding?" Het risico dat het kabinet nam met het oprichten van dit programma-ministerie is dat het de indruk wekt dat er met het pedagogisch klimaat iets grondig mis is. Want waarom zou de regering aandacht besteden aan iets wat goed gaat? Dat gevoel werkt bij veel ouders sterk door in hun beeld van de wereld van CJG's, EKD's en jeugdzorgmiljoenen.

Zie ook reactie Jan Willem Roseboom