Meer waardering voor moederschapBij de jongste generatie ouders groeit de mening dat vrouwen geschikter zijn voor de zorg voor kinderen dan mannen. Dat blijkt uit het jongste rapport Nederland deeltijdland van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bij de jongste generatie ouders groeit de mening dat vrouwen geschikter zijn voor de zorg voor kinderen dan mannen. Dat blijkt uit het jongste rapport Nederland deeltijdland van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Volgens het SCP-rapport is Nederland “kampioen deeltijdwerk” en is de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland de hoogste van Europa op die van Scandinavische vrouwen na. Die situatie komt onder druk te staan omdat het in veel gevallen gaat om deeltijdarbeid gaat, terwijl vrouwen meer voltijds zouden moeten gaan werken om de kosten van de verzorgingsstaat te kunnen dragen.

Meer waardering voor moederschapOpvallend is dat niet alleen moeders met (jonge) kinderen massaal deeltijdwerk doen, maar ook vrouwen die geen zorgtaken meer hebben of kinderloos zijn.
Uit het rapport blijkt dat deeltijdwerk in Nederland zo’n hoge vlucht heeft kunnen nemen omdat er, zeker in vergelijking met omliggende landen, goede regelingen voor zijn.

Dat maakt het met name voor moeders mogelijk om de zorg voor kinderen grotendeels in eigen hand te houden en tegelijkertijd actief te blijven op de arbeidsmarkt. Een op de drie vrouwen vindt dat vrouwen beter in staat zijn om voor kinderen te zorgen dan mannen. Van de mannen is meer dan helft die mening toegedaan. Er is dan ook onder mannen nog steeds weinig animo om minder te gaan werken om zorgtaken op zich te nemen. Hoewel ook de jongste generatie moeders vindt dat de kinderen het beste door de eigen ouders opgevoed kunnen worden, maakt zij zich minder zorgen over de gevolgen van zorg door derden.

In het rapport is een spanning voelbaar tussen de verschillende doelstellingen van de vrouwenemancipatie. Er lijkt minder drang te zijn om vrouwen tot fulltime werk aan te sporen omdat zij zelf massaal voor deeltijd kiezen en dit als verworvenheid beschouwen. Hoewel dit op gespannen voet staat met de groeiende noodzaak tot meer arbeidsparticipatie in verband met de vergrijzing, wordt op geen enkele manier ingegaan op de onontbeerlijke taak van de vrouw om kinderen te krijgen. (KN)