Kardinaal André-Joseph Léonard“Het is niet omdat 75 procent van de gelo­vigen aan­geeft dat anti­con­ceptie toege­staan moet worden, dat de Kerk haar leer in die zin zal aan­passen”. Dat zegt Jeroen Moens, woord­voerder van de Belgische aartsbisschop. “Het is niet omdat 75 procent van de gelovigen aangeeft dat anticonceptie toegestaan moet worden, dat de Kerk haar leer in die zin zal aanpassen”. Dat zegt Jeroen Moens, woordvoerder van de Belgische aartsbisschop André-Joseph Léonard op vragen van ‘De Standaard’, naar aanleiding van de resultaten van de wereldwijde bevraging door de paus over huwelijk en gezin die nu in Rome besproken gaan worden. Uit de resultaten zou blijken dat “een grote meerderheid van de geëngageerde gelovigen” vindt dat de leer van de Kerk over seksualiteit , huwelijk en gezin “aangepast zou moeten worden.”

Kardinaal André-Joseph LéonardVan de kant van het Vaticaan is steeds duidelijk gesteld dat het niet om een ‘opiniepeiling’ gaat op grond waarvan kerkelijke standpunten ingenomen zouden kunnen worden maar om een onderzoek de stand van zaken op het terrein van huwelijk en gezin. De enquete was bedoeld om ‘ruwe data’ te verzamelen op diocesaan niveau, zo benadrukte bijvoorbeeld een woordvoerder van de Amerikaanse bisschoppen al in augustus van het afgelopen jaar. Het werd aan de bisschoppen overgelaten hoe zij het best aan de gegevens konden komen.

Bisschoppenconferenties en individuele bisschoppen zijn daar verschillend mee omgesprongen. Hier en daar heeft dat geleid tot online enquêtes, lang niet altijd op initiatief van de bisschoppen. Hierdoor is op verschillende plaatsen en in het bijzonder in de media het beeld ontstaan — of gewekt — dat het om een opinieonderzoek ging, wat niet het geval was. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de Kerk haar standpunten zal wijzigen.

Ook met de bekendmaking van de resultaten is wereldwijd verschillend omgesprongen. De Nederlandse bisschoppen hebben afgezien van enige publicatie, naar eigen zeggen op verzoek van het Vaticaan. In België is een resumé van de resultaten gepubliceerd.

Bij de verwerking van de resultaten in Rome zal het accent liggen bij de manier waarop de Kerk haar leer communiceert, door ‘nieuwe evangelisatie’, catechese en in het kader van een alomvattende huwelijkspastoraal. Daarop wees paus Franciscus al tijdens zijn bekende persconferentie in het vliegtuig van Rio de Janeiro naar Rome, aan het einde van de Wereldjongerendagen van 2013. Op de vraag waarom de paus in Rio zo weinig over dergelijke ethische zaken gesproken had antwoordde hij dat het standpunt van de Kerk bij de jongeren “voldoende bekend” is.

De Belgische bisschoppen hebben de afgelopen week voor het eerst vergaderd over de antwoorden van de Belgische gelovigen op de enquete, zo meldt Léonards woordvoerder Moens in de Belgische krant De Standaard. Tijdens de synode zal het ook Mgr. Léonard zijn die de Belgische bisschoppen in Rome zal vertegenwoordigen. (Rknieuws.net)