Kardinaal kasperDe Duitse kardinaal Walter Kasper publi­ceert weldra een boek waarin de mo­ge­lijk­heden worden ver­kend voor een pasto­rale benade­ring van gezinnen en echt­geschei­denen. Het boek verschijnt onder de titel ‘Het evangelie van de gezinnen’. De Duitse kardinaal Walter Kasper publiceert weldra een boek waarin de mogelijk­heden worden verkend voor een pasto­rale benadering van gezinnen en echt­geschei­denen. Het boek verschijnt onder de titel ‘Het evangelie van de gezinnen’.

Kardinaal kasperHet uitgangspunt van deze nieuwe publicatie van kardinaal Kasper is de lange, gerucht­makende openings­toespraak tijdens het consistorie (bijeenkomst van kardinalen) van februari ter voorbe­reiding op de synode die in oktober in Rome over het gezin wordt gehouden. Zijn inleiding gaf de aanzet tot een open debat tussen de aanwezige kardinalen.

In de toespraak pleitte hij voor een andere, meer pastorale benadering van mensen die gescheiden en hertrouwd zijn. Kardinaal Kasper benadrukt dat hij de kerkelijke leer volledig onder­schrijft. “Maar die leer moet telkens worden toege­past in concrete situaties. De Kerk moet manieren zoeken om echt­geschei­denen en mensen die opnieuw getrouwd zijn tegemoet te komen.” Daarbij mag de Kerk volgens Kasper noch te streng of rigoureus, noch te laks zijn.”

De uitgave zal gelijk­tijdig in het Italiaans en het Duits verschijnen. De Duitse kardinaal is theoloog en voormalig voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen.