Kamervragen over down-testHet bericht over een nieuw soort bloed­test bij zwangeren om te kijken of het onge­boren kind het syn­droom van Down heeft, is in de Tweede Kamer aan de orde geweest. De Christen­Unie maakt zich door deze ontwik­keling zorgen over de beeld­vorming rond het syndroom van Down. Het bericht over een nieuw soort bloedtest bij zwangeren om te kijken of het ongeboren kind het syndroom van Down heeft, is in de Tweede Kamer aan de orde geweest. De ChristenUnie maakt zich door deze ontwikkeling zorgen over de beeldvorming rond het syndroom van Down.

Kamervragen over down-testEen verbeterde DNA-test die het syndroom van Down sneller zichtbaar moet maken bij zwangere vrouwen heeft gevolgen voor de beeldvorming van het syndroom van Down. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: "We kunnen steeds meer aflezen van het DNA. Vandaag gaat het over Down. Op welke aandoeningen die prima met het leven verenigbaar zijn gaan we in de toekomst nog meer testen?"

Wiegman onderkent het belang van verbeterde zorg aan toekomstige ouders om zich te kunnen voorbereiden op wat ze te wachten staat aan bijzondere zorgtaken: "Maar meer weten maakt niet altijd gelukkiger. Het ontvangen van nieuw leven moet niet iets gaan worden van risicoberekeningen en -selecties.” Het Kamerlid maakt zich zorgen over de beeldvorming rondom mensen met het syndroom van Down: "Wat is er mis met Down?" De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister over de nieuwe DNA-test van het VU Medisch Center.

Voor wie geinteresseerd is, volgen hieronder de schriftelijke vragen van het CU-Kamerlid aan de minister van Volksgezondheid.

Schriftelijke vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over nieuwe DNA-test.

 1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘VUmc voert nieuwe down test snel in’
 2. Wat is uw oordeel over het invoeren van deze nieuwe DNA-test door het VUmc?
 3. Welke wettelijke ruimte is er voor het VUmc om deze test aan te bieden? Wanneer wordt deze test wel en wanneer wordt deze test niet aan zwangeren aangeboden? Zijn er risicogroepen aan wie deze test standaard zal worden aangeboden?
 4. Hoe realiseert het VUmc dat de zwangere (en haar partner) goed zijn geïnformeerd over reden en doel van deze test? Op welke manier krijgt informed consent, het recht op niet weten en de informatieplicht van de arts gestalte rondom het aanbieden van deze test?
 5. Bent u met mij van mening dat de test niet vergoed zou moeten worden vanuit de basisverzekering?
 6. Denkt u dat de drempel lager wordt om een kind op het syndroom van Down te testen, nu deze nieuwe test minder risico’s met zich meebrengt als de vlokkentest en vruchtwaterpunctie?
 7. Wordt deze nieuwe DNA-test opgenomen binnen de coördinatie van het programma zwangerschapsscreening van het RIVM?
 8. Wat zullen de gevolgen zijn van deze DNA-test voor de maatschappelijke beeldvorming over mensen met het syndroom van Down?
 9. Welke invloed heeft deze DNA-test voor mensen met het Down syndroom zelf?
 10. Is het VUmc voornemens om op meer afwijkingen screenen dan het syndroom van down? Zo ja, welke en wat is uw oordeel hierover? Zo nee, wat is uw oordeel hierover?
 11. Hoe beoordeelt u dat er middels medische ontwikkelingen steeds meer valt af te lezen van het DNA van ongeboren kinderen?
 12. Bent u met mij van mening, dat er een brede discussie moet komen over de technische ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van prenatale screenings en DNA-tests alvorens deze worden toegepast?