Gezinsnota De kracht van het gezin“De waarde van sterke gezin­nen voor de samen­leving is groot. Omdat het gezin onder druk staat, gaat het kabinet gezin­nen ver­sterken en Nederland gezins­vrien­de­lijker maken”, aldus minister Rouvoet van Jeugd en Gezin bij de pre­sentatie van de lang­verwachte Gezinsnota.
Hij is er: de gezinsnota die minister Rouvoet van Jeugd en Gezin al lange tijd heeft aangekondigd. “De waarde van sterke gezinnen voor de samenleving is groot. Omdat het gezin onder druk staat, gaat het kabinet gezinnen versterken en Nederland gezinsvriendelijker maken”, aldus de minister.

Gezinsvriendelijker

Gezinsnota De kracht van het gezinNederland wordt gezinsvriendelijker, zei de minister voor Jeugd en Gezin bij de presentatie van de Gezinsnota ‘De kracht van het gezin’ op 31 oktober. Een goed functionerend gezin heeft een positief effect op de persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Minister Rouvoet onderstreepte dat de gezinsnota over álle gezinsvormen gaat. Hij noemde de rol van de overheid betrokken, maar begrensd.

Kracht van het gezin

De kern van het gezinsbeleid is dat de eigen kracht van gezinnen sterker wordt. En dat gezinnen waar het wat minder goed gaat, extra aandacht en hulp krijgen. De overheid wil de eigen kracht van gezinnen steunen met tijd, geld en vaardigheden. Thema’s die aan bod komen zijn Gezinsvorming, Opvoeding, Combinatie gezin en werk en Gezin en omgeving. Er is extra aandacht voor de gevolgen van een scheiding, voor de risico’s van laat ouderschap, voor opvoeding als maatschappelijk thema, voor de combinatie gezin en werk en voor armoede en sociale uitsluiting.

Maatregelen

Op de site van het ministerie van Jeugd en Gezin is de gezinsnota te downloaden. Ook is er een apart dossier aangelegd waarin de de belangrijkste maatregelen staan voor kinderen en ouders, onderverdeeld in Tijd voor het gezin, Investeren in gezinnen, Versterken van de opvoeding, Gezinnen blijvend op de kaart.

Enkele van de maatregelen uit het gezinsbeleid, die al dan niet eerder in het nieuws zijn gekomen:

 • In 2009 gaat de kindertoeslag over in het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen ontvangen dan een bedrag per kind. Dat budget is afhankelijk van het aantal kinderen per huishouden. Er geldt: hoe lager het inkomen, hoe hoger het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is dus een éxtra bedrag voor gezinnen. De kinderbijslag blijft gewoon bestaan.
 • In het schooljaar 2009-2010 zijn de schoolboeken voor alle kinderen in het voortgezet onderwijs gratis, ongeacht het inkomen van de ouders. Voor het schooljaar 2008-2009 krijgen ouders hiervoor een eenmalige tegemoetkoming per kind.
 • Het ouderschapsverlof voor vaders én moeders wordt verlengd tot 26 weken, totaal dus 52 weken. Dit gaat in per 1 januari 2009.
 • In overleg met werkgevers en werknemers worden bedrijven gezinsvriendelijker gemaakt, bijvoorbeeld met flexibele werktijden, telewerken en schooltijdbanen.
 • Gastouderopvang blijft beschikbaar. Vanaf 2010 zijn er 2 vormen: een professionele vorm bij de gastouder thuis en een lichtere vorm, waarvoor minder kwaliteitseisen gelden.
 • Musea worden gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. Dit gaat in na de zomer van 2009. Vanaf 2009 is hier jaarlijks 5,4 miljoen euro voor beschikbaar.
 • In 2011 moet in elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn. Bij een CJG kunnen ouders in hun eigen buurt terecht voor advies bij de opvoeding van hun kinderen. Ook kunnen ouders er elkaar ontmoeten om over opvoeden te praten.
 • In 2009 komen er lokale ‘opvoeddebatten’ met ouders, (brede) scholen, sport- en buurtverenigingen. In 2010 volgt een groot landelijk debat.
 • Jaarlijks hebben 60.000 kinderen te maken met scheiding van hun ouders. Bij 30% van de kinderen uit zich dat in depressie, angst, agressie, lagere schoolprestaties of crimineel gedrag. Reden om meer aandacht te geven aan de kinderen bij een scheiding. Er komt voorlichting voor ouders over de gevolgen van een scheiding.
 • Er komen programma’s en cursussen voor ouders om te leren beter met elkaar te communiceren en conflicten te leren hanteren.
 • Het wetsvoorstel ‘Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ (kortweg: Ouderschapsplan) beschrijft dat ouders verplicht zijn bij een scheiding de omgang met hun kinderen goed te regelen. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de wet vanaf 2009 gelden.
 • Op 15 mei, de internationale Dag van het Gezin, wordt ook in Nederland aandacht aan het gezin geschonken.

Kijk voor de nota en aanverwante berichten op de site van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Onderaan het artikel ‘Kabinet maakt Nederland gezinsvriendelijker’ staat de link naar de nota. (KN)