Petitie Lunacek NOWederom circuleren er in Europa op­roepen om een petitie te onder­tekenen die het Europees Parle­ment wijst op ontwik­ke­lingen die het belang van het gezin en van kinderen ernstig in gevaar brengt. Wederom circuleren er in Europa oproepen om een petitie te ondertekenen die het Europees Parlement wijst op ontwikkelingen die het belang van het gezin en van kinderen ernstig in gevaar brengt. De maatregelen die het Lunacek-rapport voorstelt, kunnen tot gevolg hebben dat lidstaten gedwongen worden onder meer hun gezinspolitiek aan te passen.

Petitie Lunacek NOWaar komt het op neer. Begin februari zal in het Europese Parlement over een rapport worden gestemd dat als officiële titel heeft ‘EU- stappenplan tegen homofobie en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit.’

In het rapport worden tal van maatregelen voorgesteld die ervoor moeten zorgen dat LGBTI-mensen * niet langer worden gediscrimineerd. De keuze van het begrip ‘discrimineren’ komt voort uit de strategie waarbij de opstellers alles onder het mom van de universele rechten van de mens scharen. Dien ten gevolge moet alles voor iedereen gelijk zijn. Een voorbeeld: alleenstaande vrouwen en lesbische vrouwen moeten medische hulp krijgen bij een kinderwens om zich te kunnen voortplanten. Immers, vrouwen die binnen een huwelijk een kinderwens hebben, ontvangen ook medische hulp. Zo zijn er tal van voorstellen die de gezondheidszorg, onderwijs, binnen- en buitenlandse politiek betreffen.

Some people are more equal than others

Een van de initiatieven die oproept om een petitie te ondertekenen om dit rapport tegen te houden, verwoordt het als volgt: “Het Lunacek rapport brengt een EU-breed vetomechanisme met zich mee dat de LGBTI gemeenschap bevoorrecht. Namelijk: geen enkele EU-wetgeving mag de belangen van deze gemeenschap tegenspreken.” Zo stelt het initiatief dat dit rapport makkelijk misbruikt kan worden om de lidstaten ertoe te dwingen het homohuwelijk te accepteren. Tegenstanders beschouwen het rapport als een slinkse manier om allerlei bijzondere rechten en privileges te verkrijgen voor een bepaalde en kleine groep binnen de EU.

Met het in stemming brengen van het rapport wordt van het Europees Parlement gevraagd een resolutie aan te nemen. In een resolutie staat geen concrete regelgeving. Wel dient de resolutie om de lidstaten ertoe te bewegen in actie te komen op de genoemde onderwerpen.

Uit de tekst van het rapport blijkt duidelijk hoe de opstellers met nadruk vragen aan het Europees Parlement om pressie uit te oefenen op de lidstaten om enerzijds de voorstellen uit het rapport over te nemen en anderzijds om de lidstaten op de vingers te tikken wanneer ze dit niet doen.

Elk lid van het Europees Parlement kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp. Een resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Teken de petitie

Meer informatie

*) LGBTI staat voor Lesbisch, Gay, Bi-, Trans- en Interseksueel