Herrie om de huwelijksbelofteDe Australische anglicaanse aarts­bisschop Peter Jensen van Sydney heeft onlangs een storm van kritiek losgemaakt door een verouderd geachte formule van de huwelijks­belofte voor zijn bisdom in ere te herstellen. De Australische anglicaanse aartsbisschop Peter Jensen van Sydney heeft onlangs een storm van kritiek losgemaakt door een verouderd geachte formule van de huwelijksbelofte voor zijn bisdom in ere te herstellen. Dat gebeurde naar zijn zeggen op verzoek van een aanstaande bruid, die graag wilde uitspreken onderdanig te willen zijn aan haar man.

Herrie om de huwelijksbelofteIn plaats van schielijk zijn besluit in te trekken heeft aartsbisschop Jensen verklaard “dat wij Godzijdank over het huwelijk praten”. In een ingezonden stuk in The Sydney Morning Herald breekt Jensen een lans voor het christelijk huwelijk dat volgens hem goed aansluit bij het verlangen van veel jongeren “echtgenote en echtgenoot” te zijn in plaats van “partners”.

Omdat individualisme en het onverbreekbare huwelijk steeds moeilijker met elkaar te verenigen zijn, bepleit hij herbezinning op de bijbelse principes ervan “zodat we het [huwelijk] kunnen begrijpen, verbeteren en ondersteunen”. “De Bijbel leert dat de vrijwillige belofte van de bruid onderdanig te zijn aan haar man wordt geëvenaard door de zelfs nog zwaarder verplichting van de man om zijn vrouw lief te hebben zoals Christus zijn Kerk liefhad. De Bijbel zegt dat de uiteindelijke maatstaf van deze verlichting Christus’ zelfopoffering aan het kruis is.”

“Een man die misbruik maakt van de belofte van zijn vrouw wordt veroordeeld door zijn verraad aan zijn eigen verplichtingen”, aldus Jensen. (KN)