Heilige Drie-eenheid (foto: Bernard Oh)Ter bezinning hieronder mijn preek van het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid waar ik hard aan gewerkt heb. Vooraf kan ik met betrekking tot gezinnen nog het volgende zeggen. Wij mensen zijn naar het beeld en gelijkenis van God geschapen. Maar gezinnen lijken op een bijzondere manier op de Heilige Drie-eenheid. Ter bezinning hieronder mijn preek van het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid waar ik hard aan gewerkt heb. Vooraf kan ik met betrekking tot gezinnen nog het volgende zeggen. Wij mensen zijn naar het beeld en gelijkenis van God geschapen. Maar gezinnen lijken op een bijzondere manier op de Heilige Drie-eenheid.

Heilige Drie-eenheid (foto: Bernard Oh)In het boek Genesis staat geschreven: "En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." (Gen.1,27). God schiep ons in beginsel niet als individuen, maar als man en vrouw. Paus Johannes Paulus II leert in zijn beroemde Theologie van het lichaam dat we als mensen het meest beeld van God zijn als man en vrouw een liefhebbende huwelijksgemeenschap vormen. Daar houden twee mensen zoveel van elkaar, zoals de Heilige Drie-eenheid, dat uit hun liefde een derde persoon kan ontstaan. Hoe meer een familie een liefhebbende gemeenschap is, hoe meer ze lijken op God. En een liefhebbende gemeenschap zijn en naar buiten toe uitdragen is de missie die een gezin heeft.  

De preek was als volgt:

Broeders en zusters,

Zo behoren wij elkaar aan te spreken binnen de kerk. Want als gedoopte mensen zijn wij kinderen van God de Vader. En we bidden samen het Onze Vader.

In het evangelie van vandaag horen we Jezus laatste woorden spreken hier op aarde. Hij roept de 11 leerlingen, zijn kerk, de RK Kerk. Die Kerk heeft goed geluisterd en komt bij de berg die Jezus aangewezen had. Want daar komt Jezus ook. Uit groot respect werpt ze zich in aanbidding neer. Nu ontvangt de kerk haar opdracht: maak aan iedereen bekend wie de Drie-ene God is en maak door de doop daadwerkelijke deelname aan deze Drie-eenheid mogelijk. Daarna moet je leren hoe je de relatie met God in stand kan houden. Het zal moeilijk zijn, maar Jezus zelf zal met zijn kerk zijn en Hij heeft alle macht. De bedienaren in de RK kerk mogen van die macht gebruik maken.

De verkondiging van God is vaak moeilijk omdat in beginsel alle mensen zich laten leiden door een geest van slaafsheid. Zo staat het in de 2e lezing. Wat bedoelt Paulus daarmee?

Door de val van Adam, de eerste mens en door alle vervolgzonden is de relatie met God verbroken. De mensen zijn aan hun lot overgelaten. Toch zoekt God weer toenadering van zijn kant. Hij kiest een volk uit en gaat met hun op weg. We horen het in de eerste lezing: Hij helpt het volk, verlost het uit het vijandige Egypte. En hij geeft het richtlijnen. De tien geboden, de wet. Als je volgens die wet leeft, dan leef je goed in Gods ogen.

We zien dat dat geen mens lukt. De Joden toen niet en de mensen van nu in beginsel ook niet. Los van God kan de mens niets. Hij kan goeie voornemens maken, maar als je achteraf de balans opmaakt, valt het toch weer tegen. Van nature is de mens in de ban van de zonde. Deze heerst over hem. De hartstochten en trots bepalen wat hij doet. Paulus noemt dat slavernij, we worden overheerst door egoïstische gevoelens, emoties en hartstochten. Of onze daden goed zijn kunnen we wellicht nog bedenken, maar we schieten tekort om het uit te voeren. Het lukt niet voor God en zijn geboden te kiezen in te handelen. En dat leidt tot teleurstellingen. Dat leidt tot schuld, omdat je niet aan Gods geboden kunt voldoen. Dat leidt tot angst voor Gods oordeel en angst voor eeuwige straf.

We moeten nu goed tot ons door laten dringen dat ons zelf rechtvaardigen, door het verrichten van bepaalde daden waar we prat op gaan, dat dat niet de weg is om voldoende goed te leven in Gods ogen. Maar hoe kunnen we dan zalig worden en in de hemel komen?

God de Vader had kunnen redeneren: Ik zie Adam, Ik zie de Joden die mijn wetten overtreden hebben en verwerp de mensen. Dat heeft Hij niet gedaan. Hij heeft Christus in de wereld gezonden die aan alle verplichtingen van de wet heeft voldaan. Hij heeft in plaats van de mensen het leven goed geleefd in gehoorzaamheid aan de Vader. Als een soort borg voor de mensen. Ook heeft Hij alle voor ons de straffen en zelfs de dood op zich genomen. Zo zijn we met God de Vader verzoend.

Het is natuurlijk wel zo dat we ons moeten verenigen met Christus. Dat gebeurt door het geloof in Hem en door de doop. Daarom heeft de kerk ook de opdracht gekregen om te dopen. Door het doopsel delen we in het leven van Christus. Voor Gods aanschijn is ons oude leven gekruisigd met dat van Christus. De schuld van zondige daden is ingelost. We hoeven geen straf en geen oordeel meer te vrezen. In onze wedergeboorte hebben we nieuw leven gekregen. Leven waarbij we macht hebben over onze zwakheden en egoïstische begeerten. Want Christus heeft ons daarvan vrijgemaakt. We zijn vrij om onze beslissingen te nemen voor ons handelen. We kunnen nu voor God kiezen en dat konden we eerst niet.

In het vervolg wil je als christen Gods geboden onderhouden, niet uit vrees voor straf bij overtreding, maar uit liefde voor Christus die voor je gestorven is. Je leeft door het geloof in Christus. In vertrouwen en afhankelijkheid van Hem.  

Natuurlijk zullen hier op aarde onze lagere vermogens telkens strijden met de hogere vermogens van geloof, hoop en liefde. Maar laten we niet kiezen voor een leven met alleen maar aandacht voor onze eigen prestaties en genoegens. En laten we onszelf niet voor de gek houden alsof God niet zou bestaan. Doordat we niet aan Hem denken. Doordat we niet vurig bidden. Laten we niet denken dat onze daden niet beoordeeld zouden worden. Dat er geen straf zou zijn. Of dat we ons zouden kunnen verbergen voor God. Alles zal in de openbaarheid komen en beoordeeld worden door God. Ook Adam dacht dat hij zijn schande met bladeren kon bedekken en zichzelf achter een boom kon verbergen voor de naderende Rechter. Hij werd echter uit het Paradijs gezet.

Laten we ons als gelovigen laten leiden door de Heilige Geest zoals Paulus aanbeveelt. Laten we onze bovennatuurlijke vermogens van geloof, hoop en liefde gebruiken om om te gaan met God. Laten we opletten of iets waar je in het dagelijks leven mee te maken heb, leidt tot God of niet. Merk de beweging van de Heilige Geest steeds meer in je op, zodat je een geestelijk leven leidt. Dat je dingen doet omdat de Heilige Geest je inspireert. Die Geest die voortkomt uit de Vader en de Zoon en die gezonden is om onzichtbaar te wonen in de gelovigen. En Die hun leiding geeft, sterkt en helpt om te komen tot de altijddurende deelname aan het leven van de Heilige Drie-eenheid.
Amen.