1 September - Wereldgebedsdag - Zorg voor de scheppingPaus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot de Wereld­gebeds­dag voor de Zorg voor de Schepping. Daarna zal elk jaar op deze datum een gebeds­dag voor de schepping worden gevierd. Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot de Wereld­gebeds­dag voor de Zorg voor de Schepping. Daarna zal elk jaar op deze datum een gebeds­dag voor de schepping worden gevierd.

1 September - Wereldgebedsdag - Zorg voor de scheppingPaus Franciscus heeft deze dag inge­steld nadat ver­te­gen­woor­di­gers van de Ortho­doxe ritus hem deze sug­ges­tie hadden gedaan. Ortho­doxe kerken bidden name­lijk al langer op 1 sep­tem­ber voor het milieu en hebben de paus gevraagd of de Rooms-Katho­lieke Kerk zich hier bij aan wil sluiten. Dit gebeurde in juni 2015 ter gele­gen­heid van de presen­tatie van de encycliek Laudato Si waarin paus Franciscus oproept tot een inte­grale ecologie, waarbij zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlos­make­lijk met elkaar zijn verbonden.

De Heilige Vader benadrukt bij de instelling van deze Wereld­gebeds­dag, dat christenen zijn geroepen tot een ‘ecolo­gische bekering’, waarbij de conse­quen­ties van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld om hen heen.

De paus hoopt met zijn oproep om milieu­bewuste rent­meesters van de schepping te zijn, niet alleen Katholieken wereld­wijd aan te spreken maar alle mensen van goede wil.

Bid mee!

De Nederlandse Bis­schoppen­con­fe­rentie vraagt gelovigen en mensen van goede wil dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de schepping. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van onder­staande gebeden die de paus heeft meegegeven in zijn recente encycliek Laudato Si.

Gebed voor de aarde

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.

Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.

Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.

Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

 

 

 

 

 

Gegeven te Rome,
bij Sint Pieter,
op 24 mei,
op het Hoogfeest van Pinksteren,
het derde jaar van mijn pontificaat.

Franciscus

 

Christelijk gebed met de schepping

Wij loven U, Vader, met al uw schepselen,
die uit uw machtige hand zijn voortgekomen.
Zij zijn van u en vol van uw aanwezigheid
en uw tederheid.
U zij de lof!
 
Zoon van God, Jezus,
door U is alles geschapen.
Gij hebt een menselijke gestalte aangenomen in de moederschoot van Maria,
Gij zijt deel geworden van deze aarde,
en hebt naar deze aarde gekeken met menselijke ogen.
Vandaag zijt Gij levend in ieder schepsel
met uw heerlijkheid als Opgestane
U zij de lof !
 
Heilige Geest, die met uw licht
deze wereld richt op de liefde van de Vader,
en de weeklacht van de schepping begeleidt,
ook Gij leeft in onze harten
om ons aan te zetten tot het goede.
U zij de lof!
 
Heer God, Een en Drievuldig,
kostbare gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te aanschouwen
in de schoonheid van het heelal,
waar alles spreekt van U.
Wek onze lofprijzing en dankbaarheid
om ieder wezen dat Gij hebt geschapen.
Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen
met al het bestaande.
 
God van liefde, toon ons onze plaats
in deze wereld
als instrumenten van uw liefde
voor alle wezens van deze aarde,
want geen enkel van hen wordt door U vergeten.
Verlicht hen die macht en geld bezitten,
opdat zij worden behoed
voor de zonde van de onverschilligheid,
het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken ondersteunen,
en zorg dragen voor deze wereld, die wij bewonen.

De armen en de aarde schreeuwen:
Heer, doordring ons met uw macht en uw licht,
om ieder leven te beschermen,
om een betere toekomst te bereiden,
opdat uw Rijk kome
het Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.
U zij de lof!
AMEN