Dit is het gebed voor het leven van paus Benedictus XVI , geschreven bij gelegenheid van de wake van 27 november 2010, in de Sint-Pieter in Rome. De Paus heeft gevraagd, deze wake in de hele wereld te houden ‘voor het leven in wording’. 

Heer Jezus,
Paus Benedictus XVI tijdens de vigilie voor het ontwakend leven 27 november 2010 (foto: AP)U die zo trouw de Kerk en de mensen
in hun eigen levensgeschiedenis opzoekt
en vervult met uw Tegenwoordigheid,
U die ons, in het zo prachtige Sacrament van uw Lichaam en Bloed,
doet deelnemen aan het goddelijk Leven,
Wij aanbidden U en wij zegenen U.

Eerbiedig neergebogen voor U, de Bron van het leven, U die het leven liefhebt,
U die werkelijk tegenwoordig bent en leeft in ons midden, wij smeken U:
Wek in ons de eerbied voor elk menselijk leven dat in wording is, 
stel ons in staat om in de vrucht van de moederschoot
het bewonderenswaardige werk van de Schepper te zien,
beweeg ons hart om elk kind dat tot leven komt, edelmoedig te ontvangen.

Zegen de gezinnen,
heilig de vereniging van de echtgenoten,
maak hun liefde vruchtbaar.

Laat het licht van uw Geest schijnen
over de keuzes die wetgevende vergaderingen maken
opdat de volken en naties het heilig karakter van het leven,
van elk menselijk leven, erkennen en respecteren. 

Leid het werk van wetenschappers en artsen
opdat de vooruitgang bijdraagt aan het integrale welzijn van de menselijke persoon 
en opdat geen enkel wezen uit de weg wordt geruimd of onrecht lijdt.

Schenk een creatieve naastenliefde aan degenen die belast zijn met het bestuur
en aan hen die de financiën beheren,
zodat ze de noden juist kunnen inschatten en zorgen voor voldoende middelen,
zodat jonge gezinnen zich in vrede kunnen openstellen voor de geboorte van nieuwe kinderen.

Troost de echtgenoten die lijden omdat ze geen kinderen kunnen krijgen
en, in uw goedheid, draag er zorg voor!

Breng ons allen ertoe om zorg te dragen voor kinderen die wees zijn of in de steek gelaten,
opdat ze uw warme liefde mogen ervaren, de troost van uw goddelijk Hart.

Met Maria, uw Moeder, de grote gelovige,
in wiens schoot U onze menselijke natuur hebt aangenomen,
verwachten we van U, ons enige en ware Goed en Redder,
de kracht om het leven lief te hebben en te dienen,
in de verwachting, altijd in U te leven,
in de gemeenschap van de heilige Drieëenheid.