Hilde PexOp de website Rknieuws.net staat een beschrijving van een opiniebijdrage van Hilde Pex in het Belgische, christelijke weekblad Tertio. Daarin roept zij de regering op meer in te zetten op duurzame partnerrelaties. Hilde PexOp de website Rknieuws.net staat een beschrijving van een opiniebijdrage van Hilde Pex in het Belgische, christelijke weekblad Tertio. Daarin roept zij de regering op meer in te zetten op duurzame partnerrelaties.

“Duurza­amheid, het woord is in: duurzaam onderne­men, duurzaam wonen en bouwen, duurzaam sparen en beleggen. De over­heid sen­si­biliseert en stu­urt onze keuzes met fis­cale stim­uli. Omdat het belan­grijk is voor de kwaliteit van het samen­leven en voor het welz­ijn van de huidige en toekom­stige gen­er­aties. Maar als het gaat over part­nerre­laties blijkt duurza­amheid een vreemd begrip met een oubol­lig imago. Gezin­speda­goog Hans Van Crom­brugge stelt dat onze maatschap­pij veel investeert om de gevol­gen van een schei­d­ing te min­i­malis­eren voor de kinderen en dat meer pri­or­iteit mag gaan naar relatievorm­ing en –onder­s­te­un­ing om schei­din­gen tra­chten te voorkomen. Ook relati­ether­a­peut Alfons Van Steen­we­gen vindt dat er te lichtzin­nig wordt omge­gaan met echtschei­d­ing en dat het nog te weinig is doorge­dron­gen dat schei­d­ing kinderen schaadt.”

Lees verder op Rknieuws.net: