Open ruggetjeFoetale operatie bij een kind met een zoge­heten open ruggetje wordt onder voor­waarden door de Nederlandse zorg­ver­zeke­raars vergoed. Dat ant­woordt minister Edith Schippers van Volks­gezond­heid aan de Tweede Kamer op vragen van kamerlid Van der Staaij (SGP). Foetale operatie bij een kind met een zoge­heten open ruggetje wordt onder voor­waarden door de Nederlandse zorg­ver­zeke­raars vergoed. Dat ant­woordt minister Edith Schippers van Volks­gezond­heid aan de Tweede Kamer op vragen van kamerlid Van der Staaij (SGP).

Open ruggetjeFoetale chirurgie bij spina bifida zoals die in Leuven wordt toegepast zal voorlopig in Nederland niet beschik­baar komen. “Het gaat om zodanig complexe en zeldzame toege­paste ingrepen dat concen­tratie daarvan over de lands­grenzen heen nood­zakelijk is”, aldus de minister van VWS.

Bovendien gaat het om 1 of 2 vrouwen per jaar bij wie zo'n ingreep tijdens de zwanger­schap nodig is. Spina bifida komt 4-5 keer per 10.000 geboorten voor.

Begeleiding voorwaarde

Zorg­verzekeraars Nederland heeft laten weten dat haar leden in voor­komende gevallen de behan­de­ling in België zullen vergoeden, mits er sprake is van een zorg­vuldige bege­leiding vanuit een Nederlands Universi­tair Medisch Centrum (UMC). De acht spina bifida centra in Nederland, verenigd in het PROSPER consortium, hebben een document met uniforme criteria voor bege­leiding van ouders opgesteld, waarmee aan die voor­waarde kan worden voldaan.

Volgens de minister is “deze zorgvorm in België op zorgvuldige wijze vanuit Nederland toeganke­lijk gemaakt voor vrouwen voor wie dit een behandel­alter­natief kan zijn.”

(Katholiek Nieuwsblad)

Open ruggetje

Een open rug, ook bekend met de medische term spina bifida, is een ingewikkelde aandoening aan de neurale buis die ontstaat tijdens de embryonale ontwikkeling. Dit wordt een neuralebuisdefect genoemd. Anencefalie is een minder bekend voorbeeld van een neuralebuisdefect.

Bij spina bifida sluiten de ruggenwervels niet goed rondom het ruggenmerg. Soms is de huid over het neuralebuisdefect heengegroeid (spina bifida occulta), anders is een uitpuilende vochtblaas zichtbaar (spina bifida aperta). In zo'n vochtblaas kan alleen vocht zitten (spina bifida aperta meningocèle), maar ook vocht, ruggenmerg en zenuwen (spina bifida aperta myelomeningocèle).

Het komt voor bij 4,5 op de 10.000 geboorten. Als de handicap eenmaal voorkomt in de familie, is de kans op een kind met deze handicap tien maal groter. In Zuidoost-Azië komt de afwijking minder vaak voor (2,5 op de 10.000 geboorten).

De benaming spina bifida is gegeven door de Nederlander Nicolaes Tulp in 1637.

(WikipediA)