One of us - Eén van onsEen internationale beweging is een belangrijk initiatief gestart voor bescherming van het leven in Europa. Middels een officieel geregistreerd Europees burgerinitiatief worden 1 miljoen handtekeningen verzameld om Europees beleid positief te beïnvloeden. One of us - Eén van onsEen internationale beweging is een belangrijk initiatief gestart voor bescherming van het leven in Europa. Middels een officieel geregistreerd Europees burgerinitiatief worden 1 miljoen handtekeningen verzameld om Europees beleid positief te beïnvloeden.

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Een Europees burgerinitiatief is een nieuw instrument voor participatieve democratie. Het is een uitnodiging aan de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen met betrekking tot zaken die vallen binnen de bevoegdheden van de EU. Een burgerinitiatief moet door minstens één miljoen EU-burgers ondersteund worden, afkomstig uit ten minste 7 van de 27 lidstaten. Een burgerinitiatief is mogelijk binnen ieder gebied waar de Commissie de bevoegdheid heeft om wetgeving voor te stellen.

Het Europees burgerinitiatief “Eén van ons”
één miljoen handtekeningen
een historische stap naar de bescherming van het leven in Europa

“Eén van ons” is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in belangrijke mate de bescherming  te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven, gegeven in een recent oordeel van het HJEU in de zaak Brüstle vs. Greenpeace, vraagt “Eén van ons” de EU de financiering van activiteiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid.

Dit zal worden gedaan door een verandering in het financiële reglement van de EU dat de besteding van het EU-budget bepaalt. Een verbod op een dergelijke financiering zal een grote bijdrage leveren aan de samenhang binnen de EU.

Potentieel resultaat

Het Europees burgerinitiatief “Eén van ons” heeft een grotere politieke kans van slagen dan enig ander initiatief tot nu toe ondernomen om de waardigheid van de persoon en het leven vanaf de conceptie op Europese schaal te beschermen. Indien consensus wordt bereikt onder één miljoen burgers of meer, zou een concrete ethische norm kunnen worden vastgesteld in heel Europa met betrekking tot de eerbiediging van de waardigheid van elk lid van de menselijke familie, ongeacht hoe jong het is. De gewenste uitkomst van het initiatief is een concreet verbod op het leven vernietigend beleid in de EU-begroting, alsmede een politieke verandering en een groter bewustzijn van de noodzaak de wens van vele Europese burgers te respecteren. Bovendien zou de wetgeving van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waar veel bio-ethische zaken nog aanhangig zijn, positief kunnen worden beïnvloed.

Organisatie

“Eén van ons” wordt breed gedragen: kerken, politici leden van het EP en maatschappelijke leiders hebben uitgesproken het initiatief op verschillende manieren te steunen. Naast het verantwoordelijke burgercomité, bestaande uit zeven burgers uit verschillende landen, stuurt een centraal coördinatiekantoor het initiatief aan.

Het Europees burgerinitiatief is reeds van start gegaan: Op 24 december 2012 is het certificaat van instemming van de Luxemburgse autoriteiten ontvangen.

Gedurende dit jaar zullen minstens 1 miljoen handtekeningen (op papier of elektronisch) moeten worden verzameld vóór 1 november 2013.

Uw steun aan het initiatief is van cruciaal belang.

Meer informatie en ondertekening