KinderwagenpremieDe SGP gaat de Kamer­ver­kie­zingen in met het motto: Stem voor het leven. Speer­punten van de partij zijn het be­scher­men van leven dat kwets­baar is, ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen leven en bij­dragen aan het samen­leven, in Nederland en in de wereld. De SGP gaat de Kamerverkiezingen in met het motto: Stem voor het leven. Speerpunten van de partij zijn het beschermen van leven dat kwetsbaar is, ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen leven en bijdragen aan het samenleven, in Nederland en in de wereld.

KinderwagenpremieSGP-lijsttrekker Kees van der Staaij: “Dit is een fris klassiek SGP-programma. Trots op onze traditie, met oog voor de toekomst.” De SGP presenteert haar concept-verkiezingsprogramma in de Waalse kerk in Den Haag, de kerk van de grondlegger van de christelijke politiek in Nederland, Groen van Prinsterer.
Beschermwaardig leven

Het SGP-programma begint met het deel ‘Beschermwaardig leven’. Dan gaat het met name over ethische vraagstukken rondom het begin en het einde van het leven. Ook valt de zorg eronder, en het thema huwelijk en gezin. Van der Staaij: “Deze thema’s raken de fundamenten van ieders bestaan. Daarom beginnen we ermee, en niet met geld en goed. De SGP heeft op deze thema’s een naam hoog te houden, en dat blijven we doen.”

Enkele punten

 • Er moet meer geïnvesteerd worden in prenatale geneeskunde.
 • De zorg moet betaalbaar en toegankelijk blijven. Dus: verlaging van het eigen risico en geen stapeling van eigen bijdragen.
 • Er moeten meer handen aan het bed.
 • Betere palliatieve zorg en zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond.
 • Meer geld voor suïcidepreventie.
 • Financiële ondersteuning van gezinnen door een geboortepremie van 1000 euro en verdere verhoging van de kinderbijslag.
 • Het belastingstelsel moet recht doen aan de gezinsdraagkracht en onbetaalde zorg.
 • Invoering van een sociale vlaktaks met een splitsingsstelsel: dat leidt tot lagere lasten op arbeid voor iedereen en lost ook het onrecht op van eenverdieners die onrechtvaardig zwaar worden belast.

Veilig leven

Veiligheid is de kerntaak van de overheid, het beschermen van de eigen burgers. Daarom is ‘Veilig leven’ deel 2 van het verkiezingsprogramma. Dan heb je het met name over politie en justitie en Defensie. Dankzij de SGP-inzet zijn de defensie-uitgaven onder Rutte-2 voor het eerst weer gestegen. “Maar dat is bij lange na niet genoeg,” aldus Van der Staaij. “We moeten niet kijken naar wat het Europese gemiddelde is, maar naar wat moet om ons teweer te stellen tegen vijandige machten en krachten. Dan kom ik uit op 3 à 4 miljard extra.”

Enkele punten

 • Er moet 3 à 4 miljard meer worden geïnvesteerd in Defensie.
 • Elk dorp en elke wijk krijgt een eigen wijkagent. Concreet: 1500 extra wijkagenten. Daar bovenop nog eens 3500 agenten erbij voor het direct bestrijden van misdaad en terrorisme.
 • Er moet meer aandacht zijn voor de verkeersveiligheid nu blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers weer stijgt.
 • De grenzen van Nederland moeten beter worden bewaakt.

Samen leven

Deel 3 gaat over ‘Samen leven’. Dan gaat het niet alleen over zaken als onderwijs en milieu, maar ook om onze economie en de financiën. Zonder solide economische en financiële basis beginnen we niets. Van der Staaij: “Als we alles willen betalen, dan moet er voor de mensen die dat geld verdienen natuurlijk wel een eerlijke boterham overblijven. Dat kan alleen als degenen die hard werken de ruimte krijgen, ook financieel.” Als voorbeeld noemt de SGP-voorman de boeren en tuinders: “Als je rood staat kun je niet groen zijn. Heel concreet: als boeren willen investeren in dierenwelzijn en innovatie, dan zal er boven de inkomensstreep wel een positief saldo moeten staan, anders wordt het niks.”

Enkele punten

 • De regeldruk voor mensen die durven te ondernemen en de handen uit de mouwen steken moet beduiden minder.
 • Er moet een Landbouwakkoord voor de land- en tuinbouwsector zodat boeren en tuinders weten waar ze de komende jaren aan toe zijn.
 • Er moet een minister van Landbouw en Visserij komen. Die moet een keer per jaar een week meelopen op een boerderij of meevaren op een kotter.
 • De rode diesel moet terug en de BTW-landbouwvrijstelling moet behouden blijven.
 • Boeren moeten een groter deel van de consumentenprijs krijgen zodat er ook voor hen een eerlijke boterham overblijft.

De SGP heeft in de afgelopen jaren bewezen consistent en constructief te zijn. Van der Staaij: “Dat is onze grondhouding. Dat blijft zo. We zijn natuurlijk realist genoeg om te weten dat samen leven betekent dat je nooit in alles je zin krijgt. Maar we zijn idealist genoeg om te strijden voor het goede waarin we geloven en voor willen strijden. Op hoop van zegen.”