De vrijblijvendheid voorbijGezinnen met problemen worden in de toekomst geholpen via de aanpak ‘Eén gezin, één plan’. Ouders moeten hulp aanvaarden, zonodig gedwongen. Dat schrijft minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin in zijn programma dat donderdag naar de Tweede Kamer is gegaan. De vrijblijvendheid voorbijGezinnen met problemen worden in de toekomst geholpen via de aanpak ‘Eén gezin, één plan’. Ouders moeten hulp aanvaarden, zonodig gedwongen. Dat schrijft minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin in zijn programma dat donderdag naar de Tweede Kamer is gegaan.

Gezinnen met problemen worden in de toekomst geholpen via de aanpak ‘Eén gezin, één plan’. Hulpverleners maken één totaalplan waarmee de kinderen en het gezin worden geholpen. Zij weten van elkaar wat ze doen en één van hen heeft de coördinatie van de zorg. Dat komt erop neer dat leden van het gezin én de hulpverleners één aanspreekpunt hebben.

Vanaf 2011 kunnen alle ouders voor steun en hulp bij de opvoeding van hun kinderen in hun buurt terecht bij een Centrum voor Jeugd en Gezin. Opvoedingsondersteuning komt beschikbaar voor alle ouders. Als de veiligheid, gezondheid of ontwikkeling van hun kind in gevaar komt, moeten ze hulp aanvaarden. Ouders die zorg mijden worden actief opgezocht. Zij worden aangespoord de hulp te aanvaarden. Of desnoods door tussenkomst van de rechter gedwongen mee te werken aan een betere opvoeding. ‘De vrijblijvendheid is voorbij’, schrijft Rouvoet in het programma voor Jeugd en Gezin ‘Alle kansen voor alle kinderen’, dat hij donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Preventie

Hij wil bovendien een omslag naar preventie realiseren. Problemen van kinderen en gezinnen zo vroeg mogelijk opsporen en verhelpen. Zodat zwaardere problemen jaren later worden voorkomen. De jeugdgezondheidszorg maakt voor elk kind daarom in de eerste vier jaar na de geboorte een risico-analyse van opgroei- en opvoedproblemen. Zonodig wordt meteen hulp ingezet. Via het Elektronisch Kinddossier (vanaf 2008) zullen gegevens over de kinderen worden overgedragen. Zodat er geen kinderen zoek raken. Met de Verwijsindex (vanaf 2009) worden kinderen die in de problemen komen eerder opgespoord.

Snel ingrijpen

Bij ernstige opgroei/opvoedingsproblemen en/of mishandeling wil Rouvoet snel in kunnen ingrijpen. Daarom kan voortaan in een situatie dat het kind direct gevaar loopt binnen 24 uur hulp worden geboden. Het kind kan ook uit huis worden geplaatst. In spoedeisende gevallen gebeurt dat binnen een week. Anders binnen maximaal twee maanden. In het uiterste geval wordt een kind uit huis geplaatst in een pleeggezin of tehuis. De werklast binnen de gezinsvoogdij moet worden verminderd. Het aantal gezinnen dat een gezinsvoogd onder zijn of haar hoede heeft wordt daarom verlaagd naar 15.

Prep-camps

De jongere die geen problemen heeft, maar die problemen geeft wordt streng aangepakt, schrijft Rouvoet. Voor probleemjongeren worden campussen opgezet gericht op heropvoeding, scholing en het krijgen van werk. In 2011 wil de minister dergelijke voorzieningen landelijk ingevoerd hebben. (Jeugdengezin.nl/KN)

Zie ook: Programma minister Rouvoet gepresenteerd aan de Tweede Kamer