Christelijke partijenWat staat er nu eigenlijk in de ver­kie­zings­pro­gramma’s van de christelijke partijen over het gezin en de jeugd? Katholiek Gezin zette de verschillende standpunten voor u op een rijtje. Christelijke partijenWat staat er nu eigenlijk in de ver­kie­zings­pro­gram­ma’s van de christelijke partijen over het gezin en de jeugd? Katholiek Gezin zette de verschillende standpunten voor u op een rijtje.

Onderwijs

CDA

 • Jongeren die niet naar school gaan, geen werk hebben en dreigen af te glijden in de criminaliteit krijgen een laatste kans in campussen, zo nodig onder dwang. In de campussen wordt er met discipline gewerkt aan de terugkeer naar school of werk. Zo krijgen de jongeren weer zicht op een goede toekomst. De aanpak in de huidige proefcampussen die in de praktijk het beste werkt moet over campussen
 • in heel Nederland uitgerold worden.
 • Het CDA hecht aan de vrijheid van ouders om het onderwijs voor hun kinderen te kiezen, dat past bij hun overtuiging en voorkeur.
 • Om de groei van het speciaal onderwijs te beheersen wordt de huidige openeindfinanciering in overleg met de sector vervangen door budgetfinanciering.
 • Het CDA wil het beroepsonderwijs – van groot belang voor het midden- en kleinbedrijf – versterken. Dat betekent dat in het mbo het accent moet liggen op vakbekwaamheid.
 • Het CDA kiest voor terughoudendheid met van bovenaf opgelegde onderwijshervormingen. In het geval van onderwijshervormingen en vernieuwingen wordt, voor er over besloten wordt eerst goed geluisterd naar de leerkrachten en docenten.

ChristenUnie

 • De ChristenUnie wil schooluitval en spijbelen aanpakken, en de eigen kracht van kinderen en ouders versterken, zodat ze hun problemen zelf beter kunnen aanpakken. De jeugdhulpverlening moet gezinnen daarbij ondersteunen.
 • De overheid moet erop toezien dat de kwaliteit van het onderwijs goed is, maar zich verder niet te veel met de scholen bemoeien. Daar gaan schoolbesturen, leerkrachten en ouders zelf over.
 • De ChristenUnie wil uitbreiding van de maatschappelijke stage.
 • Om het aantal voortijdig schoolverlaters te verlagen, moeten vmbo en mbo beter op elkaar gaan aansluiten en moeten er binnen het vmbo 6-jarige vakopleidingen komen.
 • Hbo-instellingen moeten meer investeren in goed opgeleide docenten die de tijd krijgen om leerlingen ook individueel te begeleiden. De basisbeurs moet behouden blijven.

SGP

 • Op de vrijheid van onderwijs mag niet beknibbeld worden, financieel noch anderszins.
 • Scholen moeten bij de aanstelling van personeelsleden en het toelaten van leerlingen een beleid kunnen voeren in overeenstemming met grondslag en doel van de school.
 • Scholen behouden de ruimte om van (de ouders van) leerlingen te vragen de grondslag van de school te onderschrijven. De wettelijke bevoegdheden voor de onderwijsinspectie worden versoberd. Onderdelen van kerndoelen die op gespannen voet staan met de didactische vrijheid van scholen, worden geschrapt.
 • Onderwijsprogramma’s waarin voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs samenwerken moeten verder worden gestimuleerd.
 • Succesvolle campussen voor jongeren, die dreigen af te glijden naar criminaliteit, worden voortgezet.

Het gezin

CDA

 • Bij bestaande bebouwing dient belemmerende regelgeving voor families om met meerdere generaties bij elkaar te wonen, te worden opgeheven: meergeneratiewoningen, het splitsen van woningen, en het zogenoemde kangoeroewonen zijn prima manieren om informele steun en betrokkenheid te realiseren.
 • Het kindgebonden budget geeft ouders met een laag en middeninkomen een financiële steun in de rug en moet gestroomlijnd worden. De kinderbijslag en het kindgebonden budget hebben als uitgangspunt dat de noodzakelijke kosten op minimumniveau dienen te worden gedekt. Daarnaast moet strenge controle plaatsvinden bij fraude met kinderbijslag voor kinderen in andere EUlanden.
 • Het huidige stelsel voor jeugdzorg is te ingewikkeld, waardoor ouders nauwelijks weten waar ze voor hulp terecht kunnen en jeugdigen vaak te lang moeten wachten op de juiste hulp. De verantwoordelijkheden zijn verdeeld over Rijk, provincie en gemeente en er zijn veel instanties die zich met hulpverlening bezighouden. Het CDA pleit voor een sterke vereenvoudiging van het stelsel en voor bundeling van de financieringsstromen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de lichtere vormen van jeugdzorg moet bij de gemeenten komen te liggen. Zware, meer gespecialiseerde hulp zal bovengemeentelijk moeten worden georganiseerd.
 • De overheid heeft als taak om te zorgen voor randvoorwaarden die mogelijk maken dat gezinnen goed kunnen functioneren. Ook andere samenlevingsvormen en eenpersoonshuishoudens verdienen erkenning en aandacht. Of men een alleenstaand leven leidt als gevolg van eigen keus of als uitkomst van omstandigheden doet daarbij niet terzake. Juist wanneer men een alleenstaand leven leidt, moet men kunnen terugvallen op medemensen en de solidariteit van de gemeenschap. Voor een alleenstaande opvoeder moet evenzeer aandacht zijn.

ChristenUnie

 • De ChristenUnie wil ouders meer in de gelegenheid stellen om werk en gezin te combineren, bijvoorbeeld door het ouderschapsverlof uit te breiden en te stimuleren dat mensen meer thuis kunnen werken of op tijden die voor het gezin beter uitkomen. Op die manier kunnen mensen hun eigen keuzes maken.
 • De ChristenUnie vindt veiligheid op straat en in de wijk heel belangrijk. Daar moet ieder op zijn eigen manier een steentje aan bijdragen, door op te letten, door mee te doen en lokale bedrijfjes en winkels te stimuleren. De overheid moet jongeren waar nodig helpen om een goede startkwalificatie te halen, een goede school, een stageplek of een baan te vinden. Jongeren hebben plekken nodig om te relaxen en te sporten, dan wordt de overlast vanzelf minder.
 • Gezinnen moeten zoveel mogelijk worden ondersteund. In de Centra voor Jeugd en Gezin die de komende jaren in elke wijk of dorp moeten komen, kunnen ouders en kinderen met alle vragen over opvoeding terecht. Gezinnen worden financieel ondersteund met een budget per kind en gratis schoolboeken. De ChristenUnie wil schooluitval en spijbelen aanpakken, en de eigen kracht van kinderen en ouders versterken, zodat ze hun problemen zelf beter kunnen aanpakken. De jeugdhulpverlening moet gezinnen daarbij ondersteunen.

SGP

 • Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang, behalve wanneer sprake is van medische of sociale noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen.
 • De Rijksbijdrage voor kinderopvang wordt gehalveerd. De resterende helft wordt verdeeld over alle ouders en wordt toegevoegd aan het nieuwe, robuuste kindgebonden budget. Ouders kunnen dan zelf bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden.
 • De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden samengevoegd in een robuust kindgebonden budget.
 • Het belastingstelsel wordt gezinsvriendelijk ingericht.1
 • Nieuwe overheidsmaatregelen worden ook getoetst op de effecten daarvan voor grote gezinnen.
 • Bij ondersteuning en zorg moet voluit ruimte zijn voor identiteitsgebonden hulp. De gemeente voorziet in de aanwezigheid van identiteitsgebonden organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • De Bureaus Jeugdzorg moeten zich minder bezig houden met indicatiestelling, meer met zorgcoördinatie. Het indicatiebesluit wordt afgeslankt en dient minder vaak een vereiste te zijn.
 • Ingrijpen van de overheid in het gezin is alleen gerechtvaardigd en geboden als een bedreiging van de veiligheid van het kind in het geding is.
 • Huisartsen dienen beter toegerust te zijn om verschijnselen van kindermishandeling te kunnen onderkennen.
 • Er dient meer nazorg te worden geboden aan gezinnen waarbij een melding van kindermishandeling onterecht blijkt te zijn.

Alchohol en jongeren

CDA

 • Jongeren onder de 16 jaar mogen geen alcohol gebruiken. Handhaving hierop moet stringenter worden vormgegeven. Wij bieden gemeenten de ruimte om een leeftijdsgrens van 18 jaar te hanteren, bij wijze van experiment. Als blijkt dat dit goed werkt, kan de wet hierop worden aangepast.

ChristenUnie

 • Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren moet verboden worden. Jongeren moeten betere seksuele voorlichting krijgen, waarbij de nadruk meer ligt op de betekenis van relaties dan puur op het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Jongeren moeten weerbaarder worden gemaakt tegen ongewenst vrijen.

SGP

 • De landelijke leeftijdsgrens voor zowel zwak-alcoholhoudende als sterke drank wordt 18 jaar. Onder de 18 jaar dient bezit en gebruik van alcohol in de openbare ruimte strafbaar te zijn.
 • Er komt een verbod op de wijdverbreide praktijk van prijsacties met alcoholhoudende dranken, zoals ‘happy hours’, stuntprijzen in supermarkten en de verkoop onder de kostprijs.

(Auteur: Jilke)

Meer informatie en uitgebreidere standpunten vindt u hier:

CDA-Verkiezingsprogramma-2010
Christenunie Verkiezingsprogramma
SGP Verkiezingsprogramma