CDA, weer gezinspartij?Eddy van Hijum, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, heeft vorige week in Den Haag een 'dis­cus­sie­nota over gezins- en familie­beleid' gepresen­teerd. Het moet een gesprek op gang brengen over de roep om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk te laten werken. Is dat wel gezond voor onze maatschappij? Eddy van Hijum, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, heeft vorige week in Den Haag een ‘discussienota over gezins- en familiebeleid’ gepresenteerd. Het moet een gesprek op gang brengen over de roep om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk te laten werken. Is dat wel gezond voor onze maatschappij?

‘CDA gezinspartij bij uitstek’

CDA, weer gezinspartij?Afgelopen week profileerde het CDA zich als de gezinspartij bij uitstek. Tweede Kamerlid voor het CDA, Eddy van Hijum, samensteller van de discussienota 'Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar', stelt dat de steeds herhaalde roep om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk uur aan het werk te krijgen, een keerzijde kent. Het gaat uiteindelijk ten koste van de opvoeding en de mantelzorg. Is dat wat wij in Nederland willen? Of zijn het uiteindelijk weer de vrouwen die deze zorg als eerste oppakken, en moeten we dat willen?

Bart Jan Spruyt

Bart Jan Spruyt schreef er een uitgebreide column over. Hieronder volgen enkele fragmenten daaruit.

In de eerste plaats is deze nadrukkelijke aandacht voor familie en gezin zeer toe te juichen omdat het gezin in feite nog altijd de hoeksteen van de samenleving is – hoe oubollig dat velen misschien ook in de oren klinkt. Uit een bijgevoegd overzicht over ‘de staat van het gezin’ blijkt dat. Nederland kent 16,5 miljoen inwoners en 7,3 miljoen huishoudens.

Huishouden met kinderen

Een meerderheid van de bevolking woont in een huishouden met kinderen, hetzij als ouder, hetzij als kind. In totaal bestaan de desbetreffende 2,5 miljoen huishoudens uit 9,2 miljoen personen, waarvan 4,6 miljoen inwonende kinderen. De overgrote meerderheid van de mannen en vrouwen (80 procent) krijgt kinderen, waarvan de meeste twee of drie kinderen, en de overgrote meerderheid van deze kinderen (90 procent) blijven bij hun ouders wonen tot ze uit huis gaan.

Huwelijk meest voorkomende samenlevingsvorm

Elk jaar worden er ongeveer 75.000 huwelijken gesloten. Het huwelijk is met voorsprong de meest voorkomende samenlevingsvorm. Het gezinsleven en de familie vormen voor Nederlanders een essentieel onderdeel van hun sociale leven – alle verhalen over individualisering, echtscheidingen en nieuwe relatievormen ten spijt. Gezinnen spelen een belangrijke rol bij de opvoeding van kinderen. Nederlanders vinden dat ouders de eerst verantwoordelijke zijn voor de opvoeding en vorming van kinderen. Die opvoeding moet streng zijn, vindt een overgrote meerderheid (73 procent) van alle Nederlanders, en moet duidelijke grenzen stellen.

Moreel en sociaal kapitaal van de samenleving

Van Hijum concludeert dat het ‘moreel en sociaal kapitaal van de samenleving’ in het samenleven tussen gezins- en familieleden wordt gevormd. De zorg voor elkaar moeten burgers niet te snel op het collectief afwentelen. En de overheid moet mensen ‘niet in de weg zitten met bureaucratie, ingewikkelde financiële regelingen en een beleid dat onderlinge betrokkenheid soms zelfs ontmoedigt’.

Als gezin en familie zo belangrijk en essentieel zijn, moeten zij beschermd worden. De notitie van Van Hijum biedt dan ook voorstellen tot een serie van maatregelen om de opvoeding van kinderen te ondersteunen, werk en zorg met elkaar te kunnen combineren, de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en de inkomens van gezinnen te ondersteunen.

Gedoogakkoord

De voorstellen op dat laatste terrein zijn politiek momenteel het interessants omdat zij de CDA-fractie in botsing brengen met minister Kamp van Sociale Zaken. In het gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV staat de afspraak dat dit kabinet 2,5 miljard euro op sociale zaken zal bezuinigen. Kamp wil deze bezuiniging onder andere invullen door alleenstaande AOW’ers die een huishouden met een volwassen zoon of dochter delen, op hun uitkering te korten. Nu krijgen zij nog 70 procent van het minimumloon, in de plannen van Kamp wordt dat 50 procent, net zoveel als samenwonende AOW’ers elk ontvangen. Kamp bespreekt zijn plannen morgen in de Tweede Kamer.

Verzet

Het verzet tegen deze plannen (die in totaal 8 miljoen euro moeten opleveren) wordt vooral ingegeven door de overweging dat inwonende kinderen vaak mantelzorg verlenen en ervoor zorgen dat hun moeder of vader niet in een sociaal isolement raakt. Die zorg moet niet worden ontmoedigd door een korting op de uitkering, vinden inmiddels PvdA, SP en PVV. Wanneer de korting ertoe leidt dat ouders niet bij hun mantelzorgende kinderen gaan inwonen, betekent dat bovendien dat zij duurdere zorg moeten gaan inkopen.

Het CDA sprak zich laatst op zijn partijcongres ook tegen de plannen van Kamp uit. De keus om binnen de familie voor ouderen te zorgen moet juist worden gestimuleerd en niet met een uitkeringskorting worden bestraft.

Onderlinge zorg

Van Hijum verdedigt deze keuze in zijn notitie. ‘Mensen zouden er financieel niet voor gestraft moeten worden als zij er voor kiezen om voor korte of lange tijd gezamenlijk een huishouden vormen om onderling zorg te kunnen verlenen. […] Mensen moeten primair hulp en ondersteuning in hun eigen netwerk zoeken. Dan moet dat ook mogelijk gemaakt worden. Het CDA is daarom tegen het voornemen van het kabinet om AOW’ers met een inwonend kind te korten. Wij pleiten er juist voor om mantelzorgers beter te faciliteren, om recht te doen aan de intrinsieke verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar.’

Eigen netwerk

Dat is een heldere en duidelijk gemotiveerde keuze. Toch is deze keuze niet vanzelfsprekend. In het christelijk-sociale denken van de christendemocratische traditie stond altijd voorop dat zorg voor elkaar door het eigen netwerk moet worden geboden (familie en gezin, buurt, vereniging, kerk). Alleen wanneer die instituties die zorg om wat voor reden dan ook echt niet (meer) kunnen bieden, kan in allerlaatste instantie een beroep op de overheid worden gedaan.

Verzorgingsstaat

Maar het leven in de verzorgingsstaat heeft de mensen al zozeer moreel gecorrumpeerd dat zij liever profiteren van gemeenschappelijke voorzieningen dan hun eigen broek ophouden. Vanuit het christelijk-sociale perspectief is een korting voor AOW’ers met inwonende kinderen niet meer dan logisch en terecht. Een strakke keuze voor de eigen christelijk-sociale traditie zou het CDA dus in het kamp van de liberale bezuinigingen moeten brengen. Maar juist omdat het CDA zich als gezinspartij wil profileren kiest het zo goed als zeker voor een constructie met hoge overheidssteun die strikt genomen niet nodig is.

Bart Jan SpruytBart Jan Spruyt is o.a. werkzaam als onafhankelijk publicist. Hij is politiek columnist van Elsevier, recenseert non-fictie voor HP/DeTijd, en schrijft columns voor het Nederlands Dagblad en voor de website van Binnenlands Bestuur. Hij is voorzitter van de Edmund Burke Stichting.