BisschoppenconferentieIn een geza­men­lijke reactie spreken de Neder­landse bis­schop­pen hun waar­de­ring uit voor het gezins­be­leid van de rege­ring, maar plaatsen tevens kritische kant­teke­ningen bij de gezins­nota van vorige week. Er is bij­voor­beeld geen aan­dacht voor zin­geving: “Bij hulp­verlening mag levens­be­schouwing niet buiten beschouwing blijven.”
In een gezamenlijke reactie spreken de Nederlandse bisschoppen hun waardering uit voor het gezinsbeleid van de regering, maar plaatsen tevens kritische kanttekeningen bij de gezinsnota van vorige week. Er is bijvoorbeeld geen aandacht voor zingeving: “Bij hulpverlening mag levensbeschouwing niet buiten beschouwing blijven.”

Het volledige persbericht:

BisschoppenconferentieDe Nederlandse Bisschoppenconferentie, vandaag te Zeist in vergadering bijeen, heeft met belangstelling kennis genomen van de nota over het gezinsbeleid De kracht van het gezin, die vorige week door minister Rouvoet gepresenteerd werd.

De bisschoppen spreken allereerst hun waardering uit voor de aandacht die het kabinet geeft aan het gezin. Ook waarderen de bisschoppen het feit dat kerken en kerkelijke werkers in het proces van de totstandkoming van de nota gehoord werden. De bisschoppen zijn zich bewust van de grote omvang van het probleemveld. Ze hebben er begrip voor dat de nota om die reden niet aan alle aspecten aandacht kan geven.

De bisschoppen stellen vast dat het kabinet gezinnen actief wil ondersteunen door Nederland kindvriendelijker te maken. Allerlei maatregelen zijn voorzien zoals verruiming van het ouderschapsverlof, het gezinsvriendelijk maken van bedrijven, het bieden van ondersteuning bij de opvoeding, conflictmanagement binnen het gezin, enzovoort. Op een aantal punten is de kerk nu reeds een partner van de overheid. De bijdrage van de kerken bestaat uit huwelijksvoorbereiding en -pastoraat, gezinspastoraat en hulp bij moeilijke gezinssituaties. De in de nota voorgestelde relatiecursussen bestaan in bepaalde vormen reeds in parochies en bisdommen. De bisschoppen tonen zich graag bereid om met de minister in gesprek te gaan over de vraag hoe de specifieke kerkelijke expertise ingezet kan worden om het voorgenomen gezinsbeleid te realiseren.

De bereidheid van de bisschoppen om waar mogelijk mee te werken aan het voorgestelde gezinsbeleid, laat onverlet dat de visie van de Katholieke Kerk op het huwelijk en het gezin een andere is dan verwoord in de gezinsnota. In de visie van de Kerk is het huwelijk een verbond waardoor man en vrouw met elkaar een het gehele leven omvattende gemeenschap vormen. Het huwelijk is uit haar natuurlijke aard gericht op het geluk van de echtgenoten en het opvoeden van de kinderen die de God van het leven hen schenkt. De bisschoppen onderstrepen dat in deze visie ieder kind het fundamentele recht heeft op een moeder én een vader.

De bisschoppen menen dat in de nota vooral sprake is van problemen en hoe die problemen op te lossen zijn. Maar een mens vraagt om meer dan hulp die mensen elkaar kunnen geven. Het gaat immers over de gehele mens die ook zingeving nodig heeft. Wanneer de hulpverlening diep in het gezin binnenkomt, mag levensbeschouwing niet buiten beschouwing blijven. De in de nota voorgestelde gezinsbureaus moeten daarom ook professionele krachten tewerkstellen op het terrein van levensbeschouwing, zoals binnen bijvoorbeeld zorginstellingen reeds het geval is.

Ten slotte spreken de bisschoppen hun zorgen uit over de impliciete beïnvloeding van het huwelijk en het gezin. Ook media en commercie zijn geroepen verantwoordelijkheid te dragen voor een gezins- en kindvriendelijk milieu. Dat de overheid, de samenleving als geheel en de afzonderlijke deelnemers, zich sterk maken voor een gezinsvriendelijk Nederland kan niet als ongewenste bemoeienis worden gekwalificeerd. Het zal de ouders juist helpen hun onvervreemdbare verantwoordelijkheid op te nemen. Tot zegen van onze kinderen en van onze samenleving.