Bisdommagazine Huwelijk en GezinBisdom Breda heeft een bisdom­magazine uitge­bracht over Huwelijk en Gezin. Daarin natuur­lijk de bisschop­pen­synode over het gezin, maar ook aandacht voor de activi­teiten van het IHGO met bij­voor­beeld de gezinsdag. Bisdom Breda heeft een bisdom­magazine uitgebracht over Huwelijk en Gezin. Daarin natuurlijk de bisschoppen­synode over het gezin, maar ook aandacht voor de activiteiten van het IHGO met bijvoorbeeld de gezinsdag.

“Er was een tijd waarin de kerkelijke praktijk bekend en het rooms-katholieke geloof veronder­steld kon worden, maar in de huidige tijd moet het opnieuw voorgesteld worden. Dat vraagt om een nieuwe taal, een nieuwe manier om te spreken over mensen en over het evangelie en de navolging van Christus in de Kerk.” Dit schrijft bisschop Liesen in het nieuwe Magazine van het bisdom van Breda.

Bisdommagazine Huwelijk en Gezin Het Magazine heeft als thema ‘Huwelijk en gezin: Bisschoppensynode over het gezin’. De Bisschoppen­synode van 2014 wordt eind volgend jaar gevolgd door een tweede Bisschoppen­synode. Het Magazine legt het onder meer het synodale proces uit.

Liefde en trouw

“Christendom betekent dat God de afstand overbrugt en ons tegemoet komt,” schrijft de bisschop in zijn bijdrage. “In de onvoor­waardelijke liefde van God, die zichzelf geeft, ontdekt een mens zijn/haar echte waardigheid en vindt zo vaste grond onder de voeten om een bestaan op te bouwen. De manier waarop God met mensen omgaat en een brug bouwt naar ons, is weer­spiegeld in het christelijk huwelijk.”

Het christelijke huwelijk is rijk aan betekenis, maar het schrikt tegen­woordig soms jongeren af. “Velen die gescheiden zijn, hebben dat niet gewild of gezocht. De pijn daarover is vaak heel groot. Jongeren vragen zich af: kun je werkelijk je hele leven met een andere persoon doorbrengen? Wat ze om zich heen zien lijkt iets anders te leren. Niet voor niets dat het Eind­document van de bisschoppen­synode steun uitspreekt voor gezinnen die hun huwelijk in liefde en trouw beleven, als een gave en een opgave.”

Bisdommagazine Huwelijk en Gezin

De praktijk van het gezins­pastoraat

Het Magazine gaat in een aantal artikelen in op de praktijk van het gezins­pastoraat. Zo komt de Kinder­Karavaan langs uit de Bernardus­parochie (regio Oudenbosch), waar eucharistie­vieringen voor jonge gezinnen zijn opgezet. De Gemeenschap Chemin Neuf in Oosterhout ondersteunt echtparen en gezinnen. En in een bijdrage van Brechje Loenen komen verschillende projecten aan bod rond rond huwelijk en gezin.

Getuigenis van geloof en liefde

In een aantal verdiepende achter­grond­artikelen wordt ingegaan op het synodale proces. “Als het gezin door de Kerk een huiskerk wordt genoemd, dan verwijst dat naar dit geheim van Gods liefde die in het gezin op een meer dan gewone manier een plaats heeft,” schrijft dr. Lambert Hendriks in het openings­artikel. “Vanuit een oprecht getuigenis binnen de Kerk van geloof en liefde, kunnen ook jongeren weer de schoonheid van het christelijke huwelijk en van kinderen ontdekken. Iets dat ze nu door slechte ervaringen of onzekerheid vaak niet aandurven.”

Waarheids­vinding

Heel veel mensen hebben de recente synode in Rome over het gezin met interesse gevolgd. In een bijdrage getiteld ‘Waarheids­vinding in de katholieke geloofs­gemeen­schap’ gaat dr. Kees van Vliet in op de vraag: hoe komt de Rooms-Katholieke Kerk tot haar visie, tot haar leer en tot een even­wichtige formulering ervan? Hij schrijft: “Door een juist samenspel van vele personen en door rekening te houden met vele factoren tracht de Kerk […] dieper door te dringen in Gods waarheid, in de heils­waarheid, en is zij beter in staat haar leer genuanceerd te verwoorden en er pastoraal mee om te gaan. Spanningen zullen bij de waarheids­vinding soms moeilijk te vermijden zijn, maar zijn legitiem zo lang zij uitdrukking zijn van een dieper groeien in het verstaan van Christus, die zich de weg, de waarheid en het leven noemt (Johannes 14, 6).”

Bisdommagazine Huwelijk en Gezin

Gebed voor gezinnen

De middenpagina’s bevatten het gebed dat paus Franciscus aanreikte vanwege de bisschoppen­synode. Hiermee vraagt de paus aandacht voor de miljoenen gezinnen die op de vlucht zijn geslagen voor honger, oorlog en andere ernstige gevaren.

Gratis exemplaren voor parochies

Parochies in het bisdom van Breda kunnen gratis extra exemplaren van het Magazine bestellen. Neem hiervoor, of voor een persoonlijk abonnement, contact op met Monique van Delft:

Download

Het magazine is ook digitaal beschikbaar als PDF.