Europe4Christ.netDe Organisatie voor Veilig­heid en Samen­werking in Europa (OVSE) heeft af­ge­lopen juli een reso­lutie aange­nomen ter be­strijding van onver­draag­zaamheid jegens en discriminatie van christenen in het Westen. Dit zou voor de Duitse ouders, die hun kinderen om morele redenen weghielden van bepaalde lessen, gunstige gevolgen kunnen hebben. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft afgelopen juli een resolutie aangenomen ter bestrijding van onverdraagzaamheid jegens en discriminatie van christenen in het Westen. Dit zou voor de Duitse ouders, die hun kinderen om morele redenen weghielden van bepaalde lessen, gunstige gevolgen kunnen hebben.

Europe4Christ.net Kort geleden publiceerden wij een bericht over Duitse ouders die hun kinderen bewust hadden weggehouden van lessen seksuele opvoeding op een openbare basisschool, omdat zij de inhoud van deze lessen niet in overeenstemming konden brengen met hun christelijke overtuiging. Zij werden uiteindelijk allen berecht (geldboete en gevangenisstraf) voor het weghouden van de kinderen uit de verplichte lessen. De ouders dienden bij het Europese Hof voor de Mensenrechten een aanklacht in tegen deze wijze van handelen, maar zonder resultaat. Het Europees Hof vond dat zij hun kinderen, ondanks hun onderbouwde bezwaren, wel hadden moeten laten deelnemen aan de lessen.

Discriminatie bestrijden

In het kader van dit bericht wees een lezer van katholiekgezin.nl ons op de resolutie die de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) afgelopen juli heeft aangenomen. De OVSE veroordeelt daarin onverdraagzaamheid jegens en discriminatie van christenen in de oostelijke en de westerse lidstaten van de OVSE en dringt er bij hen op aan dit te bestrijden. Het initiatief Europa voor Christus tracht deze resoluite zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, juist omdat men zich er al te vaak niet van bewust is welke gevolgen de onverdraagzaamheid en discriminaite kunnen hebben.

Openbaar debat

De Parlementaire Vergadering van de OVSE beveelt in de resolutie onder meer aan “het publieke debat over intolerantie en discriminatie tegen christenen te stimuleren en het recht van christenen om volledig te participeren in het openbare leven te waarborgen”. Ook wijst de OVSE de lidstaten erop dat “in het licht van discriminatie en intolerantie tegen christenen, de wetgeving moet worden geëvalueerd – daar valt onder arbeidsrecht, de wetgeving inzake gelijkheid, recht op de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering;  wetgeving met betrekking tot religieuze gemeenschappen en het recht op weigering door gewetensbezwaren”.

Bewustwording

Tevens roept de OVSE de media op “geen vooroordelen tegen de kerken te verspreiden en negatieve beeldvorming te bestrijden” en de christelijke kerken roept zij op “te blijven deelnemen aan het openbare leven, waarmee de kerken een bijdrage leveren aan de bescherming van de waardigheid van alle mensen, de vrijheid en de sociale cohesie”.

De helderheid van dit document is opmerkelijk, zegt het initiatief Europa voor Christus, zeker gezien het feit dat lang niet alle christenen zich bewust zijn van de ontwikkelingen met betrekking tot discriminatie en hoe deze ontwikkelingen, met name in de wetgeving, op hen van invloed zullen zijn.

Gewetensbezwaarden

De Parlementaire Vergadering heeft regeringen opgeroepen ervoor te zorgen dat christelijke posities niet zijn uitgesloten van het openbare leven en dat de nationale wetgeving de mensenrechten niet schenden. Een voorbeeld hiervan is het recht op weigering op grond van gewetensbezwaren: een arts, verpleegkundige of zelfs een ziekenhuis mag er niet toe worden gedwongen abortus of euthanasie aan te bieden. Ook een apotheker die wenst niet de middelen daarvoor (abortus of euthanasie) te verkopen, is beschermd door dit mensenrecht.

Zelfreflectie media

In hetzelfde document verzoekt de OVSE de media om meer zelfreflectie als het gaat om de manier waarop christenen worden benaderd. Laten we eerlijk zijn, zo vraagt het initiatief Europa voor Christus zich hardop af, wanneer heeft u voor het laatst vriendelijke, intelligente en toegewijde christenen gezien in een komische tv-serie? Elke andere bevolkingsgroep is er op een of andere manier vertegenwoordigd.

Serieuze oproep

De organisatie Europa voor Christus die deze resolutie onder de aandacht brengt, geeft aan dat de Parlementaire Vergadering van de OVSE precies zegt wat dit initiatief al jaren roept: Verhef in het openbaar je stem voor de bescherming van de zwaksten – zonder angst en onbeschaamd.

Met deze resolutie heeft de OVSE, de grootste Mensenrechtenorganisatie, zich opmerkelijk alert getoond tegenover een groeiend fenomeen, waarvan velen zich nog niet bewust zijn. Het is nu aan de christenen in Europa en de lidstaten – vrijwel alle landen van het noordelijk halfrond zijn lid – deze dringende oproep serieus te nemen.

De tekst van resolutie:

Resolutie ter bestrijding van discriminatie en onverdraagzaamheid jegens christenen in het OVSE-gebied.

 1. Erkennend dat eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de democratie en de rechtsstaat de kern is van het OVSE-concept van veiligheid;
 2. Opnieuw bevestigend dat daden van onverdraagzaamheid en discriminatie een bedreiging vormen voor de democratie en, als zodanig, voor de algehele veiligheid in de OVSE-regio en daarbuiten;
 3. Eraan herinnerend dat de deelnemende staten zich ertoe hebben verplicht de mensenrechten en de fundamentele vrijheden voor iedereen te waarborgen binnen hun grondgebied en onder hun rechtsbevoegdheid, en daarmee, aan alle personen een gelijke en effectieve bescherming te bieden door de wet;
 4. Opnieuw bevestigend het onaantastbare recht van het individu om zijn of haar geloof te belijden, alleen of in gemeenschap, privé of in  het openbare leven en om vrij te leven volgens de inspraak van zijn of haar geweten;
 5. Erkennend de positieve bijdrage van christenen aan de sociale cohesie, culturele verrijking en het waarde-georiënteerde debat in onze samenleving;
 6. Verheugd over de werkzaamheden op dit gebied door het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten;
 7. Verheugd over de inspanningen ter bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie, tevens gericht op intolerantie en discriminatie tegen christenen en leden van andere godsdiensten, om het bewustzijn van deze urgente uitdaging te verhogen;
 8. Veroordelend het probleem in zijn verschillende vormen, zowel in de oostelijke als westelijke landen van de OVSE;

  De Parlementaire Assemblee van de OVSE:

 9. Besluit follow-up te geven aan het werk begonnen in 2009 bij de ‘Rondetafelgesprekken over intolerantie en discriminatie tegen christenen’ in Wenen op 4 maart 2009;
 10. Besluit de inspanningen te intensiveren om de noodzaak het gevecht aan te gaan tegen intolerantie en discriminatie in het OVSE-gebied te monitoren, onderzoeken en propageren. Dit omvat inspanningen op het terrein van onder meer onderwijs, media, wetgeving, wetshandhaving en wraak-misdaad; en om nauw samen te werken met de vertegenwoordigers van christelijke kerken;
 11. Besluit om het overleg en de samenwerking te intensiveren met de voorzitter op een nationaal en internationaal niveau;
 12. Beveelt aan dat een publiek debat over intolerantie en discriminatie tegen christenen word gestart en dat het recht van christenen om volledig te participeren in het openbare leven wordt gewaarborgd;
 13. Beveelt aan, in het licht van discriminatie en intolerantie jegens christenen, dat de wetgeving in de deelnemende Staten, waaronder arbeidsrecht, de wetgeving inzake gelijkheid, recht op de vrijheid van meningsuiting en vergadering, en de wetten met betrekking tot religieuze gemeenschappen en recht op gewetensbezwaren worden geëvalueerd;
 14. Dringt er bij de regering van Turkije op aan de heropening van de Theologische School van het Oecumenisch Patriarchaat van Halki toe te staan, zonder voorwaarden of verdere vertraging, in overeenstemming met de toezeggingen in het Weense Slotdocument (van 1989), waarin het recht werd bevestigd van religieuze gemeenschappen om in een opleiding te voorzien van geestelijk verzorgers in daartoe geëigende instellingen;
 15. Moedigt de media aan geen vooroordelen te verspreiden tegen de christenen en de negatieve stereotypen te bestrijden;
 16. Moedigt christelijke kerken aan om hun deelname voort te zetten aan het openbare leven, waarmee zij een bijdrage leveren aan de verdediging van de waardigheid van alle menselijke wezens, de vrijheid en sociale cohesie.


(De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is een samenwerking tussen zesenvijftig lidstaten op militair, economisch en humanitair gebied, www.osce.org )