COMECEInzake Sek­suele en Repro­duc­tieve gezon­dheid en rechten, inclusief abortus, herin­nert COMECE er aan dat de Europese unie niet com­pe­tent is inzake deze kwestie. Europese burg­ers zouden niet mis­leid moeten wor­den. In de con­text van de stem­ming gis­teren (22 okto­ber) in het Europees Par­lement over een eigen ini­ti­atief rap­port over “Sek­suele en Repro­duc­tieve gezon­de­heid en rechten”, het­geen ook abor­tus betreft, herin­nert COMECE (Com­missie van de Europese Biss­chop­pen Con­fer­en­ties) er aan dat de Europese unie niet com­pe­tent is inzake deze kwestie. Europese burg­ers zouden niet mis­leid moeten wor­den.

COMECEArtikel 168 § 7 van het Ver­drag betr­e­f­fende het func­tioneren van de EU lid­staten, stelt dat “Gemeen­schap­pelijke actie zal de ver­ant­wo­ordelijke­he­den van de Lid­staten respecteren aan­gaande de defin­i­tie van hun gezond­hei­ds­beleid en aan­gaande de organ­isatie en lev­er­ing van gezond­hei­ds­di­en­sten en medis­che zorg. De ver­ant­wo­ordelijkhe­den van de Lid­staten zal het man­age­ment van gezond­hei­ds­di­en­sten en medis­che zorg insluiten en eve­neens de toewi­jz­ing van de aan hen gedelegeerde mid­de­len”.

In veel EU Lid­staten is abor­tus ille­gaal. Van­wege de over­weg­ing van de menselijke waardigheid en de over­tuig­ing dat het recht op leven absoluut is, is abor­tus door de wet ver­bo­den. De EU zou respect op moeten bren­gen voor en zich niet moeten bemoeien met beslissin­gen die niet vallen onder zijn com­pe­ten­ties.

COMECE betreurt het feit dat het Rap­port dat ter stem­ming werd gebracht, mogelijk EU-inwoners in ver­war­ring brengt over de bevoegdheid van de Unie-competenties. Met de verkiezin­gen van het Europese Par­lement in het vooruitzicht, moet aan EU-inwoners wor­den her­beves­tigd dat de EU zich zal houden aan haar wet­telijke com­pe­ten­ties.

In 2012 heeft het sec­re­tari­aat van COMECE een opinie uit­gegeven over “Sek­suele en Repro­duc­tieve gezond­heid”. Dit kan hier wor­den gedown­load . (Rknieuws.net / Lieke Titulaer)